آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
نقش رسانه‌هاي گروهي در کاهش عوارض روان‌شناختي ناشي از بحران و ايجاد آرامش در جامعه

نقش رسانه‌هاي گروهي در کاهش عوارض روان‌شناختي ناشي از بحران و ايجاد آرامش در جامعه

يکي از مهم‌ترين ابعاد هر بحران، تأثيرهاي رواني آن بر افراد بحران‌زده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد مردم در هنگام بحران، احساسات متفاوتي مانند ترس، اضطراب، هراس، نوميدي، از دست‌دادن تمرکز و کنترل و ... را تجربه مي‌کنند. اين مسائل موجب مي‌شود افراد درگير بحران، با مسائل و مشکلات مختلفي مواجه شوند که ناديده گرفتن آنها، موجب گسترش ابعاد بحران و ناکارآمدي اقدامات انجام‌شده براي مديريت و کنترل آن را درپي خواهد داشت.


مقاله حاضر ضمن واکاوي عوارض روان‌شناختي بحران‌ها، به تبيين نقش رسانه‌ در کاهش اين نوع عوارض پرداخته است. همچنين در اين مقاله محورهايي مانند اصول و مباني ارتباطات بحران، ويژگي‌هاي مهم پيام اثربخش در شرايط بحراني، عوامل مؤثر بر افزايش اعتماد مردم بحران‌زده نسبت به پيام‌هاي رسانه‌اي و ... مورد بررسي قرار گرفته است.


واژگان کليدي: بحران، رسانه‌هاي گروهي، عوارض روان‌شناختي بحران، مديريت پيام‌رساني، نيازهاي رواني‌ـ اجتماعي
کلید واژه:

يکي از مهم‌ترين ابعاد هر بحران، تأثيرهاي رواني آن بر افراد بحران‌زده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد مردم در هنگام بحران، احساسات متفاوتي مانند ترس، اضطراب، هراس، نوميدي، از دست‌دادن تمرکز و کنترل و ... را تجربه مي‌کنند. اين مسائل موجب مي‌شود افراد درگير بحران، با مسائل و مشکلات مختلفي مواجه شوند که ناديده گرفتن آنها، موجب گسترش ابعاد بحران و ناکارآمدي اقدامات انجام‌شده براي مديريت و کنترل آن را درپي خواهد داشت. مقاله حاضر ضمن واکاوي عوارض روان‌شناختي بحران‌ها، به تبيين نقش رسانه‌ در کاهش اين نوع عوارض پرداخته است. همچنين در اين مقاله محورهايي مانند اصول و مباني ارتباطات بحران، ويژگي‌هاي مهم پيام اثربخش در شرايط بحراني، عوامل مؤثر بر افزايش اعتماد مردم بحران‌زده نسبت به پيام‌هاي رسانه‌اي و ... مورد بررسي قرار گرفته است. واژگان کليدي: بحران، رسانه‌هاي گروهي، عوارض روان‌شناختي بحران، مديريت پيام‌رساني، نيازهاي رواني‌ـ اجتماعي

656

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.