آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
تأثیر استفاده از تلفن همراه بر شکل‌گیری هویت شخصی مدرن در نوجوانان و جوانان شهر تهران

تأثیر استفاده از تلفن همراه بر شکل‌گیری هویت شخصی مدرن در نوجوانان و جوانان شهر تهران

گسترش تلفن‌هاي همراه دگرگوني‌هايي را در ويژگي‌هاي فردي و تعاملات اجتماعي افراد جامعه ايجاد کرده است. تلفن همراه با ظرفیت‌های انتخابی که فراهم کرده است، به ابزار جدیدی برای انعکاس «خود» و «دیگری» و شکل‌گيري هويتي جديد تبديل شده است. پژوهش حاضر به بررسي تاثیر استفاده از تلفن همراه بر هویت شخصی مدرن پرداخته است. بر اساس رویکردهای نظری، بویژه چارچوب نظری گیدنز، پنج شاخص بازتابندگی خود و خودبیانگری، تعاملات و ارتباطات گسترده، تجربه ازجاکندگی زمان و مکان، تجربه اضطراب واعتماد و تجربه آزادی، استقلال فردی و قدرتمندی در دوران مدرنیته متأخر که منجر به شکل‌گیری هویت شخصی مي‌شوند، به عنوان شاخص‌های هویت شخصي مدرن در نظر گرفته شده است. به اين منظور 300 نفر از جوانان شهر تهران که دارای تلفن همراه بودند، به روش نمونه‌گيري خوشه‌ای چند مرحله‌اي انتخاب شدند. داده‌های گردآوری شده، با استفاده از آزمون‌هاي تحليل واريانس و آزمون تعقيبي LSD مورد بررسي قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد استفاده‌هاي چند منظوره‌ رسانه‌اي از تلفن همراه مانند گوش دادن به راديو و موسيقي، تماشاي تلويزيون و ورود به جهان مجازي اينترنت از ويژگي‌هايي است که هويت شخصي مدرن را تقويت مي‌کند و کانوني بودن فرد و خواسته‌هاي او را معنا مي‌بخشد.

کليد واژه‌: بازتابندگي خود، تجربه آزادي، تجربه اعتماد و اضطراب، تلفن همراه، هويت شخصي مدرن
کلید واژه:

گسترش تلفن‌هاي همراه دگرگوني‌هايي را در ويژگي‌هاي فردي و تعاملات اجتماعي افراد جامعه ايجاد کرده است. تلفن همراه با ظرفیت‌های انتخابی که فراهم کرده است، به ابزار جدیدی برای انعکاس «خود» و «دیگری» و شکل‌گيري هويتي جديد تبديل شده است. پژوهش حاضر به بررسي تاثیر استفاده از تلفن همراه بر هویت شخصی مدرن پرداخته است. بر اساس رویکردهای نظری، بویژه چارچوب نظری گیدنز، پنج شاخص بازتابندگی خود و خودبیانگری، تعاملات و ارتباطات گسترده، تجربه ازجاکندگی زمان و مکان، تجربه اضطراب واعتماد و تجربه آزادی، استقلال فردی و قدرتمندی در دوران مدرنیته متأخر که منجر به شکل‌گیری هویت شخصی مي‌شوند، به عنوان شاخص‌های هویت شخصي مدرن در نظر گرفته شده است. به اين منظور 300 نفر از جوانان شهر تهران که دارای تلفن همراه بودند، به روش نمونه‌گيري خوشه‌ای چند مرحله‌اي انتخاب شدند. داده‌های گردآوری شده، با استفاده از آزمون‌هاي تحليل واريانس و آزمون تعقيبي LSD مورد بررسي قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد استفاده‌هاي چند منظوره‌ رسانه‌اي از تلفن همراه مانند گوش دادن به راديو و موسيقي، تماشاي تلويزيون و ورود به جهان مجازي اينترنت از ويژگي‌هايي است که هويت شخصي مدرن را تقويت مي‌کند و کانوني بودن فرد و خواسته‌هاي او را معنا مي‌بخشد. کليد واژه‌: بازتابندگي خود، تجربه آزادي، تجربه اعتماد و اضطراب، تلفن همراه، هويت شخصي مدرن

906

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.