آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
تبلیغات تجاری و مصرف‌گرایی: تحلیل نشانه‌شناختی آگهی‌های تجاري تلویزیونی در ایران

تبلیغات تجاری و مصرف‌گرایی: تحلیل نشانه‌شناختی آگهی‌های تجاري تلویزیونی در ایران

از آنجا که عمده‌ترين هدف تبليغات تلويزيوني و آگهي‌هاي تجاري، ايجاد انگيزه مصرف در مخاطبان است‏، مطالعات مربوط به آگهي‌ها نيز بيشتر به مسائل مرتبط با مصرف و پيامدهاي آن در عرصه‌هاي گوناگون زندگي معطوف شده است. بر اين اساس، هدف مقاله حاضر نيز مطالعه آگهي‌هاي تجاري تلويزيون از منظر ترويج و تبليغ مصرف‌گرايي است. به اين منظور نمونه‌اي از آگهي‌هاي تجاري تلويزيوني انتخاب شده و با استفاده از رويکرد نشانه‌شناسانه بارت مورد تحليل قرار گرفته است. نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد كه آگهي‌هاي تجاري، به نحوي غير مستقيم، سبب برانگيختن و ترويج مصرف‌گرايي در ميان مخاطبان می‌شوند. بنابراین، از آنجا که احكام اسلامي، ‌بر پرهيز از دنياجويي و مادي‌گرايي تأكيد دارند، توليدكنندگان آگهي‌هاي تجاري بهتر است میان ضرورت پخش آگهی‌ها برای کسب درآمد از سوی شبکه‌های گوناگون تلویزیونی و لزوم شناساندن محصولات تجاری و خدمات به مخاطبان و نیز آموزه‌های اسلامی، تعادل لازم را رعايت كنند.

کليد واژه: آگهي‌هاي تجاري، تبليغات، تلويزيون، مصرف، مصرف‌گرايي، نشانه‌شناسي
کلید واژه:

از آنجا که عمده‌ترين هدف تبليغات تلويزيوني و آگهي‌هاي تجاري، ايجاد انگيزه مصرف در مخاطبان است‏، مطالعات مربوط به آگهي‌ها نيز بيشتر به مسائل مرتبط با مصرف و پيامدهاي آن در عرصه‌هاي گوناگون زندگي معطوف شده است. بر اين اساس، هدف مقاله حاضر نيز مطالعه آگهي‌هاي تجاري تلويزيون از منظر ترويج و تبليغ مصرف‌گرايي است. به اين منظور نمونه‌اي از آگهي‌هاي تجاري تلويزيوني انتخاب شده و با استفاده از رويکرد نشانه‌شناسانه بارت مورد تحليل قرار گرفته است. نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد كه آگهي‌هاي تجاري، به نحوي غير مستقيم، سبب برانگيختن و ترويج مصرف‌گرايي در ميان مخاطبان می‌شوند. بنابراین، از آنجا که احكام اسلامي، ‌بر پرهيز از دنياجويي و مادي‌گرايي تأكيد دارند، توليدكنندگان آگهي‌هاي تجاري بهتر است میان ضرورت پخش آگهی‌ها برای کسب درآمد از سوی شبکه‌های گوناگون تلویزیونی و لزوم شناساندن محصولات تجاری و خدمات به مخاطبان و نیز آموزه‌های اسلامی، تعادل لازم را رعايت كنند. کليد واژه: آگهي‌هاي تجاري، تبليغات، تلويزيون، مصرف، مصرف‌گرايي، نشانه‌شناسي

662

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.