آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
ائتلاف‌های راهبردي و شبکه‌های مشارکتی؛ ظهور الگوي جدید در صنعت رسانه

ائتلاف‌های راهبردي و شبکه‌های مشارکتی؛ ظهور الگوي جدید در صنعت رسانه

تحولات فزاینده در صنعت رسانه، مدیریت شرکت‌های فعال در این صنعت را به طور کامل دگرگون کرده است. در گذشته، شرکت‌های رسانه‌ای، بنگاه‌های بزرگي بودند که کلیه فرایندهای ایجاد ارزش را درون سازمان خود ایجاد می‌کردند اما امروزه با پديد آمدن شرکت‌هایی از صنایع غیر رسانه‌ای و گسترش حضور رسانه‌ها در عرصه‌های جدید، امکان اجراي تمام مراحل تولید آثار رسانه‌ای، تنها از طريق یک شرکت، از ميان رفته است و شرکت‌های رسانه‌ای ناگزیر از به‌ کارگيري توانایی شرکت‌های دیگر در این حوزه هستند. مقاله حاضر، با پرداختن به این موضوع که ائتلاف‌های راهبردي چگونه مي‌توانند ساز‌و‌کاری براي تعامل با محیط جدید رسانه‌ای پدید ‌آورند، تلاش کرده است که در حوزه اقتصاد رسانه، به تبیین رویکردهای ایجاد هم‌افزایی و ارزش افزوده در صنعت رسانه بپردازد. بر اساس اين پژوهش که با رویکرد اکتشافی و با مطالعه کتابخانه‌ای، به تبیین ابعاد گوناگون ایجاد شبکه مشارکتی و ائتلاف راهبردي میان شرکت‌های دارای مزیت‌های رقابتی مکمل پرداخته است، چنین رویکردی می‌تواند به تحقق قابليت‌ دروني شرکت‌های رسانه‌ای بینجامد.

کليد واژه: ائتلاف راهبرد، اقتصاد رسانه، راهبردهاي رقابتي رسانه، مديريت رسانه، مزيت رقابتيکلید واژه:

تحولات فزاینده در صنعت رسانه، مدیریت شرکت‌های فعال در این صنعت را به طور کامل دگرگون کرده است. در گذشته، شرکت‌های رسانه‌ای، بنگاه‌های بزرگي بودند که کلیه فرایندهای ایجاد ارزش را درون سازمان خود ایجاد می‌کردند اما امروزه با پديد آمدن شرکت‌هایی از صنایع غیر رسانه‌ای و گسترش حضور رسانه‌ها در عرصه‌های جدید، امکان اجراي تمام مراحل تولید آثار رسانه‌ای، تنها از طريق یک شرکت، از ميان رفته است و شرکت‌های رسانه‌ای ناگزیر از به‌ کارگيري توانایی شرکت‌های دیگر در این حوزه هستند. مقاله حاضر، با پرداختن به این موضوع که ائتلاف‌های راهبردي چگونه مي‌توانند ساز‌و‌کاری براي تعامل با محیط جدید رسانه‌ای پدید ‌آورند، تلاش کرده است که در حوزه اقتصاد رسانه، به تبیین رویکردهای ایجاد هم‌افزایی و ارزش افزوده در صنعت رسانه بپردازد. بر اساس اين پژوهش که با رویکرد اکتشافی و با مطالعه کتابخانه‌ای، به تبیین ابعاد گوناگون ایجاد شبکه مشارکتی و ائتلاف راهبردي میان شرکت‌های دارای مزیت‌های رقابتی مکمل پرداخته است، چنین رویکردی می‌تواند به تحقق قابليت‌ دروني شرکت‌های رسانه‌ای بینجامد. کليد واژه: ائتلاف راهبرد، اقتصاد رسانه، راهبردهاي رقابتي رسانه، مديريت رسانه، مزيت رقابتي

566

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.