آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
رسانه و برسازي هويت اجتماعي پسامدرن

رسانه و برسازي هويت اجتماعي پسامدرن

بر اساس ديدگاه کنش متقابل نمادين و ساخت‌يابي گيدنز، هويت، امري ساخته شده است که برساخته شدن آن در بستري اجتماعي و با تفاسير افراد، قابل بررسي است. در مقاله حاضر، با استفاده از روش اسنادي و در چارچوب اين نظريه‌ها به دگرسازي در شکل هويت اجتماعي در دوره پسامدرنيته (که تحت تأثير رسانه‌هاست) پرداخته و اشاره شده است که در شرايط حاصل از نبود قطعيت پسامدرنيته، هم نقش و ساختار رسانه‌ها دچار دگرگوني شده و هم مباني مرتبط با هويت اجتماعي تغيير يافته است. همچنين در اين فرايند، رسانه‌هاي جمعي با تأکيد بر تنوع و تغيير و کثرت سبک‌هاي اجتماعي، نوعي هويت مصرفي و سيال را به وجود آورده‌اند. در ادامه، رويکردي انتقادي به رسانه مطرح شده است که بر اساس آن رسانه‌ها انعطاف‌پذيري انسان را از او گرفته و او را به سطح انساني تک بعدي (مصرف‌کننده) و بسيار منفعل تنزل داده‌اند.

کليد واژه: بازنمايي، پسامدرنيته، رسانه، ساخت‌يابي، کنش متقابل نمادين، هويت اجتماعيکلید واژه:

بر اساس ديدگاه کنش متقابل نمادين و ساخت‌يابي گيدنز، هويت، امري ساخته شده است که برساخته شدن آن در بستري اجتماعي و با تفاسير افراد، قابل بررسي است. در مقاله حاضر، با استفاده از روش اسنادي و در چارچوب اين نظريه‌ها به دگرسازي در شکل هويت اجتماعي در دوره پسامدرنيته (که تحت تأثير رسانه‌هاست) پرداخته و اشاره شده است که در شرايط حاصل از نبود قطعيت پسامدرنيته، هم نقش و ساختار رسانه‌ها دچار دگرگوني شده و هم مباني مرتبط با هويت اجتماعي تغيير يافته است. همچنين در اين فرايند، رسانه‌هاي جمعي با تأکيد بر تنوع و تغيير و کثرت سبک‌هاي اجتماعي، نوعي هويت مصرفي و سيال را به وجود آورده‌اند. در ادامه، رويکردي انتقادي به رسانه مطرح شده است که بر اساس آن رسانه‌ها انعطاف‌پذيري انسان را از او گرفته و او را به سطح انساني تک بعدي (مصرف‌کننده) و بسيار منفعل تنزل داده‌اند. کليد واژه: بازنمايي، پسامدرنيته، رسانه، ساخت‌يابي، کنش متقابل نمادين، هويت اجتماعي

962

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.