آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بررسي گرايش به مصرف كالاهاي خارجي و عوامل مؤثر بر آن

بررسي گرايش به مصرف كالاهاي خارجي و عوامل مؤثر بر آن

مطالعه حاضر در پي بررسي ميزان گرايش به مصرف کالاهاي خارجي و عوامل مؤثر بر آن با تأکيد بر رسانه است. براي اين منظور، متغيرهاي مصرف رسانه‌اي، ارزش مادي، رقابت منزلتي، نارضايتي از زندگي و پايبندي ديني به عنوان عوامل اجتماعي و متغير تناسب نداشتن قيمت كالاهاي ايراني با كيفيت به عنوان عامل اقتصادي مؤثر بر «گرايش به مصرف كالاي خارجي» وارد تحليل شده‌اند.


مطالعه با روش پیمایشی و با حجم نمونه 358 نفر صورت گرفته است. بر اساس نتایج، مردان و افراد مجرد نسبت به زنان و افراد متأهل گرایش بیشتری به مصرف کالاهای خارجی دارند. همچنین متغيرهاي ميزان مصرف رسانه‌ای، ارزش مادي، رقابت منزلتي و تناسب نداشتن قيمت كالاهاي ايراني با كيفيت آن، داراي اثر افزايشي بر گرايش به كالاهاي خارجي هستند؛ در حالي که متغيرهاي پايبندي ديني و نارضايتي از زندگي، اثر منفي و معناداري بر گرايش به كالاهاي خارجي مي‌گذارند.

کليد واژه‌ها: گرايش، كالاي خارجي، مصرف، رسانه
کلید واژه:

مطالعه حاضر در پي بررسي ميزان گرايش به مصرف کالاهاي خارجي و عوامل مؤثر بر آن با تأکيد بر رسانه است. براي اين منظور، متغيرهاي مصرف رسانه‌اي، ارزش مادي، رقابت منزلتي، نارضايتي از زندگي و پايبندي ديني به عنوان عوامل اجتماعي و متغير تناسب نداشتن قيمت كالاهاي ايراني با كيفيت به عنوان عامل اقتصادي مؤثر بر «گرايش به مصرف كالاي خارجي» وارد تحليل شده‌اند. مطالعه با روش پیمایشی و با حجم نمونه 358 نفر صورت گرفته است. بر اساس نتایج، مردان و افراد مجرد نسبت به زنان و افراد متأهل گرایش بیشتری به مصرف کالاهای خارجی دارند. همچنین متغيرهاي ميزان مصرف رسانه‌ای، ارزش مادي، رقابت منزلتي و تناسب نداشتن قيمت كالاهاي ايراني با كيفيت آن، داراي اثر افزايشي بر گرايش به كالاهاي خارجي هستند؛ در حالي که متغيرهاي پايبندي ديني و نارضايتي از زندگي، اثر منفي و معناداري بر گرايش به كالاهاي خارجي مي‌گذارند. کليد واژه‌ها: گرايش، كالاي خارجي، مصرف، رسانه

354

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.