آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
روش مطالعه علمی در باب صفحه‌های مرتبط با شبکه‌های رادیو و تلویزیونی در شبکه‌های اجتماعی مجازی (با رويکرد ترکيبي کمّي و کيفي)

روش مطالعه علمی در باب صفحه‌های مرتبط با شبکه‌های رادیو و تلویزیونی در شبکه‌های اجتماعی مجازی (با رويکرد ترکيبي کمّي و کيفي)

هدف مقاله حاضر، معرفی و ارائه شیوه‌‌اي براي مطالعه در خصوص صفحه‌های مرتبط با شبکه‌های رادیو و تلویزیوني در شبکه‌های اجتماعی مجازی است. به اين منظور، رویکردي ترکیبی براي انجام پژوهش پيشنهاد شده است؛ هدف از اتخاذ اين رويکرد، امکان به کارگیری همزمان رویکرد نظری شبکه اجتماعی، روش تحلیل شبکه اجتماعی و نیز روش شبکه‌نگاری است که از روش‌ تحقیق‌هاي جدید در این حوزه به شمار مي‌رود و امکان ارائه تحلیلی متناسب با فضای شبکه‌های اجتماعی مجازی را از نظر هر دو بعد محتوا و فرم، مهیا می‌سازد. دليل پيشنهاد و ارائه این شيوه مطالعه، تناسب و انعطاف‌پذيري آن با موضوع است. در اين شيوه، پژوهشگر از سطح ساختار ارتباطات و نیز شبکه روابط موجود میان کنشگران در خصوص موضوع مورد مطالعه آغاز مي‌کند و سپس به بحث درباره محتوای این ارتباطات می‌پردازد که می‌تواند شامل عمق و شدت تمایلات کنشگران نسبت به موضوع باشد و در کل با پژوهش‌هاي معمول و رایج بدون رویکرد شبکه‌ای بسیار متفاوت است زیرا یکی از ویژگی‌های رویکرد ترکیبی، امکان مطالعه‌ همزمان کالبد و ساختار شبکه در کنار محتوای ارتباطات است

کلید واژه:شبکه‌های اجتماعی مجازی، شبکه‌نگاری، تحلیل شبکه اجتماعی، رویکرد ترکیبی

هدف مقاله حاضر، معرفی و ارائه شیوه‌‌اي براي مطالعه در خصوص صفحه‌های مرتبط با شبکه‌های رادیو و تلویزیوني در شبکه‌های اجتماعی مجازی است. به اين منظور، رویکردي ترکیبی براي انجام پژوهش پيشنهاد شده است؛ هدف از اتخاذ اين رويکرد، امکان به کارگیری همزمان رویکرد نظری شبکه اجتماعی، روش تحلیل شبکه اجتماعی و نیز روش شبکه‌نگاری است که از روش‌ تحقیق‌هاي جدید در این حوزه به شمار مي‌رود و امکان ارائه تحلیلی متناسب با فضای شبکه‌های اجتماعی مجازی را از نظر هر دو بعد محتوا و فرم، مهیا می‌سازد. دليل پيشنهاد و ارائه این شيوه مطالعه، تناسب و انعطاف‌پذيري آن با موضوع است. در اين شيوه، پژوهشگر از سطح ساختار ارتباطات و نیز شبکه روابط موجود میان کنشگران در خصوص موضوع مورد مطالعه آغاز مي‌کند و سپس به بحث درباره محتوای این ارتباطات می‌پردازد که می‌تواند شامل عمق و شدت تمایلات کنشگران نسبت به موضوع باشد و در کل با پژوهش‌هاي معمول و رایج بدون رویکرد شبکه‌ای بسیار متفاوت است زیرا یکی از ویژگی‌های رویکرد ترکیبی، امکان مطالعه‌ همزمان کالبد و ساختار شبکه در کنار محتوای ارتباطات استشبکه‌های اجتماعی مجازی، شبکه‌نگاری، تحلیل شبکه اجتماعی، رویکرد ترکیبی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.