آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
شناسایی ذهنیت بینندگان سریال «کلاه پهلوی» با «روش کیو»

شناسایی ذهنیت بینندگان سریال «کلاه پهلوی» با «روش کیو»

در مقاله حاضر، ذهنیت‌های گوناگون بینندگان سریال «کلاه پهلوی» درباره این سریال مورد بررسی قرار گرفته است. در اين مطالعه که با روش کیو انجام شده است، 24 نفر از بینندگان سریال «کلاه‌پهلوی» مشاركت داشته‌اند و در نهايت، سه ذهنيت در اين خصوص به دست آمده است. براي توصيف اين سه ذهنيت از 43 جمله كمك گرفته شده است كه نگاه‌هاي مختلف را نسبت به سریال «کلاه‌پهلوی» از ديدگاه بینندگان آن نشان مي‌دهند. ذهنیت‌های اول و دوم، نگاه مثبتي به سریال کلاه پهلوی داشته‌اند، اما ذهنیت سوم افرادی را در بر مي‌گيرد که نگاه آنان به این سریال، در مجموع انتقادی بوده است. در ذهنیت اول، يکي از جنبه‌های موفقیت‌آمیز سریال کلاه پهلوی را علاوه بر داستان‌پردازی، پرداختن به موضوع حجاب دانسته‌اند همچنان که در ذهنیت دوم نیز سریال کلاه پهلوی از منظر پرداختن به حجاب موفق تلقي شده است. ضمن آنکه در اين ذهنيت، به آموزنده بودن این سریال از منظر تاریخی نيز توجه شده است. اما بیشترین جنبه انتقادی ذهنیت سوم در مورد سریال کلاه پهلوی، پرداختن به موضوع حجاب بوده است. چرا که این گروه معتقدند موضوع حجاب، دغدغه جامعه امروز نیست.کلید واژه:ذهنيت، سریال کلاه پهلوی، روش کیو، مخاطبان

در مقاله حاضر، ذهنیت‌های گوناگون بینندگان سریال «کلاه پهلوی» درباره این سریال مورد بررسی قرار گرفته است. در اين مطالعه که با روش کیو انجام شده است، 24 نفر از بینندگان سریال «کلاه‌پهلوی» مشاركت داشته‌اند و در نهايت، سه ذهنيت در اين خصوص به دست آمده است. براي توصيف اين سه ذهنيت از 43 جمله كمك گرفته شده است كه نگاه‌هاي مختلف را نسبت به سریال «کلاه‌پهلوی» از ديدگاه بینندگان آن نشان مي‌دهند. ذهنیت‌های اول و دوم، نگاه مثبتي به سریال کلاه پهلوی داشته‌اند، اما ذهنیت سوم افرادی را در بر مي‌گيرد که نگاه آنان به این سریال، در مجموع انتقادی بوده است. در ذهنیت اول، يکي از جنبه‌های موفقیت‌آمیز سریال کلاه پهلوی را علاوه بر داستان‌پردازی، پرداختن به موضوع حجاب دانسته‌اند همچنان که در ذهنیت دوم نیز سریال کلاه پهلوی از منظر پرداختن به حجاب موفق تلقي شده است. ضمن آنکه در اين ذهنيت، به آموزنده بودن این سریال از منظر تاریخی نيز توجه شده است. اما بیشترین جنبه انتقادی ذهنیت سوم در مورد سریال کلاه پهلوی، پرداختن به موضوع حجاب بوده است. چرا که این گروه معتقدند موضوع حجاب، دغدغه جامعه امروز نیست. ذهنيت، سریال کلاه پهلوی، روش کیو، مخاطبان

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.