آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
نقش شبکه های برون مرزی رسانه ملي در ديپلماسي رسانه ای با تأکید بر شبکه های العالم و پرس تي وی

نقش شبکه های برون مرزی رسانه ملي در ديپلماسي رسانه ای با تأکید بر شبکه های العالم و پرس تي وی

با وارد شدن جريان نوين اطلاعاتي به عرصه ديپلماسي و رشد استفاده از ابزارها و فناوري هاي


نوين ارتباطي ، شيوه اي جديد از ديپلماسي ، موسوم به ديپلماسي رسانه اي ظهور يافته است. بدون


ابزار رسانه اي و ارتباطي مؤثر براي اقناو افکار عمومي ، هي کشوري نمي تواند در صح نه


بين المللي ، منافع و اهداف ملّي اش را دنبال کند. در اين زمينه، رسانه ملّي به عنوان رسانه رسمي


نظام سياسي ايران داراي جايگاه خاص و مسئوليتي ويژه اي است. بر اين اساس، مقاله حاضر که


پژوهشي توصيفي تحليلي است و از روش تحليل ثانويه بهره مي برد، با تعاريف ديپلماسي ،


ديپلماسي عمومي، ديپلماسي رسانه اي و معرفي و ذکر مصاديقي از شبکه هاي برون مرزي


صداوسيما همیون العالم و پرس تي وي، به نقش و اثرگذاري اين شبکه ها در ديپلماسي رسانه اي


مي پردازد.


بر اساس يافته هاي پژوهش، رسانه ملّي و به طور خاص، شبکه هاي برون مرزي در موضوعات


حساس بين المللي و داخلي همیون انژري هسته اي ، بحران گروگا ن گيري ملوانان انگليسي و


ماجراي غزه موفق عمل کرده است.
کلید واژه: ديپلماسي رسانه اي، تلويزيون جهاني، شبکه هاي برون مرزي، رسانه ملّي

با وارد شدن جريان نوين اطلاعاتي به عرصه ديپلماسي و رشد استفاده از ابزارها و فناوري هاي نوين ارتباطي ، شيوه اي جديد از ديپلماسي ، موسوم به ديپلماسي رسانه اي ظهور يافته است. بدون ابزار رسانه اي و ارتباطي مؤثر براي اقناو افکار عمومي ، هي کشوري نمي تواند در صح نه بين المللي ، منافع و اهداف ملّي اش را دنبال کند. در اين زمينه، رسانه ملّي به عنوان رسانه رسمي نظام سياسي ايران داراي جايگاه خاص و مسئوليتي ويژه اي است. بر اين اساس، مقاله حاضر که پژوهشي توصيفي تحليلي است و از روش تحليل ثانويه بهره مي برد، با تعاريف ديپلماسي ، ديپلماسي عمومي، ديپلماسي رسانه اي و معرفي و ذکر مصاديقي از شبکه هاي برون مرزي صداوسيما همیون العالم و پرس تي وي، به نقش و اثرگذاري اين شبکه ها در ديپلماسي رسانه اي مي پردازد. بر اساس يافته هاي پژوهش، رسانه ملّي و به طور خاص، شبکه هاي برون مرزي در موضوعات حساس بين المللي و داخلي همیون انژري هسته اي ، بحران گروگا ن گيري ملوانان انگليسي و ماجراي غزه موفق عمل کرده است. ديپلماسي رسانه اي، تلويزيون جهاني، شبکه هاي برون مرزي، رسانه ملّي

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.