آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
مطالعه رابطه بین مهارت‌های ارتباطی با استرس شغلی خبرنگاران شاغل در باشگاه خبرنگاران شهر تهران

مطالعه رابطه بین مهارت‌های ارتباطی با استرس شغلی خبرنگاران شاغل در باشگاه خبرنگاران شهر تهران

مهارت‌هاي ارتباطي از ابزارهای مهم شغل خبرنگاري است كه تأثیر مثبت آن در مديريت ارتباطات اجتماعي بر كسي پوشيده نيست. بر اساس مطالعات صورت گرفته، استرس شغلي نيز به عنوان يكي از معضل‌هاي محيط كار خبرنگاران، ضمن تهديد سلامتي افراد، منجر به كاهش بازدهي عملكرد آنان مي‌شود. بنابراين، بررسي اين موضوع كه سطح مهارت‌هاي ارتباطي خبرنگاران، چه رابطه‌اي با استرس شغلي آنان دارد، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است كه پژوهش حاضر به آن پرداخته است؛ جامعه آماري پژوهش را خبرنگاران باشگاه خبرنگاران شهر تهران، تشکیل داد‌ه‌اند که به روش پیمایشی و به طور تمام شماري مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. گردآوري اطلاعات به كمك پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی کوئین‌دام و پرسشنامه استرس شغلی اچ اس ای، انجام شده و یافته‌ها نشان داده است كه ضمن بالاتر بودن میانگین مجموع نمره‌های استرس شغلی خبرنگاران از حد متوسط و پس از آن مهارت‌هاي ارتباطي، بين دو متغير رابطه‌اي از نوع همبستگی منفی وجود دارد. در نتیجه، هر‌چه سطح کلی مهارت‌هاي ارتباطي خبرنگاران بيشتر باشد، استرس شغلي كمتري را تجربه مي‌كنند و برعكس.

کلید واژه:مهارت‌هاي ارتباطي، باشگاه خبرنگاران، ارتباطات، رسانه، استرس شغلي

مهارت‌هاي ارتباطي از ابزارهای مهم شغل خبرنگاري است كه تأثیر مثبت آن در مديريت ارتباطات اجتماعي بر كسي پوشيده نيست. بر اساس مطالعات صورت گرفته، استرس شغلي نيز به عنوان يكي از معضل‌هاي محيط كار خبرنگاران، ضمن تهديد سلامتي افراد، منجر به كاهش بازدهي عملكرد آنان مي‌شود. بنابراين، بررسي اين موضوع كه سطح مهارت‌هاي ارتباطي خبرنگاران، چه رابطه‌اي با استرس شغلي آنان دارد، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است كه پژوهش حاضر به آن پرداخته است؛ جامعه آماري پژوهش را خبرنگاران باشگاه خبرنگاران شهر تهران، تشکیل داد‌ه‌اند که به روش پیمایشی و به طور تمام شماري مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. گردآوري اطلاعات به كمك پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی کوئین‌دام و پرسشنامه استرس شغلی اچ اس ای، انجام شده و یافته‌ها نشان داده است كه ضمن بالاتر بودن میانگین مجموع نمره‌های استرس شغلی خبرنگاران از حد متوسط و پس از آن مهارت‌هاي ارتباطي، بين دو متغير رابطه‌اي از نوع همبستگی منفی وجود دارد. در نتیجه، هر‌چه سطح کلی مهارت‌هاي ارتباطي خبرنگاران بيشتر باشد، استرس شغلي كمتري را تجربه مي‌كنند و برعكس. مهارت‌هاي ارتباطي، باشگاه خبرنگاران، ارتباطات، رسانه، استرس شغلي

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.