آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
نقش استفاده از شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه بر ارزش‌های اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان و میانسالان ساکن در شهرهای پنج استان کشور)

نقش استفاده از شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه بر ارزش‌های اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان و میانسالان ساکن در شهرهای پنج استان کشور)

حضور در فضای مجازی، بویژه در شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه ، بنا بر ویژگی‌ها، امکانات و کارکرد‌های خاص این فضا و با عنایت به وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شهروندان در جامعه ایران، تأثیرات عمیقی بر جنبه‌های مختلف ارزش‌های اجتماعی کاربران در شهر‌های مختلف کشورمان می‌گذارد. مقاله حاضر، چگونگی این تأثیر را در میان دو نسل جوان و ميانسال، مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش به روش پیمایش و از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کاربران شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه تشکیل می‌دهند و 512 نفر از دو نسل جوان و میانسال ساکن در پنج استان به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. یافته‌های به دست آمده نشان مي‌دهد که بين استفاده از شبکه اجتماعی موبایلی و ميزان تفاوت‌های ارزشي بين‌نسلي رابطه وجود دارد اما در بيشتر موارد، اين همگرايي مثبت نيست و منجر به کاهش گرايش نسل‌هاي جوان و ميانسال به ارزش‌هاي اجتماعي جامعه ايراني شده است. همچنین بین ميزان بهره‌مندي از شبکه اجتماعی، با ارزش‌هاي فرد‌گرایی، انتخاب پوشش مدرن و معیار‌های ظاهری همسرگزيني، رابطه معنادار و مستقیم برقرار است اما در ارزش‌های قانون‌گرايي، دين‌گرايي، مسئوليت‌پذيري و معیار‌های اخلاقی همسر‌گزینی، رابطه معنادار و معکوس است.

کلید واژه:شبکه‌های اجتماعی، تلفن همراه، ارزش‌های اجتماعی، جامعه ایرانی

حضور در فضای مجازی، بویژه در شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه ، بنا بر ویژگی‌ها، امکانات و کارکرد‌های خاص این فضا و با عنایت به وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شهروندان در جامعه ایران، تأثیرات عمیقی بر جنبه‌های مختلف ارزش‌های اجتماعی کاربران در شهر‌های مختلف کشورمان می‌گذارد. مقاله حاضر، چگونگی این تأثیر را در میان دو نسل جوان و ميانسال، مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش به روش پیمایش و از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کاربران شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه تشکیل می‌دهند و 512 نفر از دو نسل جوان و میانسال ساکن در پنج استان به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. یافته‌های به دست آمده نشان مي‌دهد که بين استفاده از شبکه اجتماعی موبایلی و ميزان تفاوت‌های ارزشي بين‌نسلي رابطه وجود دارد اما در بيشتر موارد، اين همگرايي مثبت نيست و منجر به کاهش گرايش نسل‌هاي جوان و ميانسال به ارزش‌هاي اجتماعي جامعه ايراني شده است. همچنین بین ميزان بهره‌مندي از شبکه اجتماعی، با ارزش‌هاي فرد‌گرایی، انتخاب پوشش مدرن و معیار‌های ظاهری همسرگزيني، رابطه معنادار و مستقیم برقرار است اما در ارزش‌های قانون‌گرايي، دين‌گرايي، مسئوليت‌پذيري و معیار‌های اخلاقی همسر‌گزینی، رابطه معنادار و معکوس است.شبکه‌های اجتماعی، تلفن همراه، ارزش‌های اجتماعی، جامعه ایرانی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.