آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
پوشش خبری گفتمان اقتصاد مقاومتی در خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های خبری

پوشش خبری گفتمان اقتصاد مقاومتی در خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های خبری

یکی از موانع توسعه مفهومی ‌اقتصاد مقاومتی، برداشت‌های اولیه متفاوت در میان لایه‌های مختلف فرهیختگان ازجمله اصحاب رسانه نسبت به ابعاد اقتصاد مقاومتی است. با توجه به وسعت گستره انتشار و سرعت ارائه اطلاعات در فضای مجازی؛ در این پژوهش، به روش تحلیل محتوا، محتوای منتشر شده در حوزه اقتصاد مقاومتی در خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبري، مورد مطالعه قرار گرفت. کلیه متون نوشتاری مرتبط با اقتصاد مقاومتی منتشرشده در سال 1394 جامعه آماری پژوهش را تشکیل می‌دهند. یافته‌های پژوهش بیانگر این است؛ که به تناسب زمانی و بسته به موضوعات مطرح‌شده در جریان‌های رسانه‌ای کشور، همسو بودن یا نبودن نهادهای ذی‌ربط با گفتمان اقتصاد مقاومتی در رسانه‌ها برجسته‌سازی شده است. در حوزه سیاستگذاری و ارائه راهبردهای اجرایی گفتمان اقتصاد مقاومتی، رسانه‌ها محتوای چندانی منتشر نکرده‌اند. رسانه‌های مورد بررسی، صرفاً به بیان مفهوم اقتصاد مقاومتی پرداخته و در ارائه راهکار مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در مسائل جاری و روزمره مخاطبان ناتوان بوده‌اند.

کلید واژه:اقتصاد مقاومتی، گفتمان اقتصاد مقاومتی، رسانه، فضای مجازی، تحلیل محتوا

یکی از موانع توسعه مفهومی ‌اقتصاد مقاومتی، برداشت‌های اولیه متفاوت در میان لایه‌های مختلف فرهیختگان ازجمله اصحاب رسانه نسبت به ابعاد اقتصاد مقاومتی است. با توجه به وسعت گستره انتشار و سرعت ارائه اطلاعات در فضای مجازی؛ در این پژوهش، به روش تحلیل محتوا، محتوای منتشر شده در حوزه اقتصاد مقاومتی در خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبري، مورد مطالعه قرار گرفت. کلیه متون نوشتاری مرتبط با اقتصاد مقاومتی منتشرشده در سال 1394 جامعه آماری پژوهش را تشکیل می‌دهند. یافته‌های پژوهش بیانگر این است؛ که به تناسب زمانی و بسته به موضوعات مطرح‌شده در جریان‌های رسانه‌ای کشور، همسو بودن یا نبودن نهادهای ذی‌ربط با گفتمان اقتصاد مقاومتی در رسانه‌ها برجسته‌سازی شده است. در حوزه سیاستگذاری و ارائه راهبردهای اجرایی گفتمان اقتصاد مقاومتی، رسانه‌ها محتوای چندانی منتشر نکرده‌اند. رسانه‌های مورد بررسی، صرفاً به بیان مفهوم اقتصاد مقاومتی پرداخته و در ارائه راهکار مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در مسائل جاری و روزمره مخاطبان ناتوان بوده‌اند.اقتصاد مقاومتی، گفتمان اقتصاد مقاومتی، رسانه، فضای مجازی، تحلیل محتوا

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.