آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
تحليل روندها و پيشران‌هاي مؤثر بر خبر صداوسيما در 5 سال آينده

تحليل روندها و پيشران‌هاي مؤثر بر خبر صداوسيما در 5 سال آينده

کارکرد اطلاع‌رسانی و توليد، توزيع و انتشار خبر اهميت بالايي در وضعيت فعلي و آينده صداوسيما


دارد. در اين پژوهش با استفاده از روش دلفي در سه مرحله، نظرهای 24 خبره در خصوص پيشران‌ها و


روندهاي مؤثر بر خبر صداوسيما در 5 سال آينده )1402-1397 )احصا شد که شامل 3 پيشران تغييرات


ماهيت مخاطب، تغييرات فناوري و تغييرات محتواي خبري است و 30 روند را در برمی‌گیرد. نتايج


پژوهش نشان داد که امکان ذائقه‌سنجي خبري مخاطب با شيوه‌هاي نوين، محدود نبودن مخاطب به اخبار


رسانه‌هاي سنتي و تعامل گسترده کاربران با بخش‌هاي خبري، مهمترين عدم قطعيت‌هاي کليدي مؤثر


بر آينده خبر در حوزه تغييرات ماهيت مخاطب هستند. مهمترين عدم قطعيت‌هاي کليدي حوزه فناوري


خبر نيز شامل ضريب نفوذ باالي گوشي‌هاي هوشمند، سهولت تکثير گسترده صوت و تصوير آنالوگ


و ديجيتال و روند خبرنگار به‌عنوان واسط و تسهيل‌گر و نه دروازه‌بان خبري میشود. در حوزه محتواي


خبري نيز ميتوان از انتشار خبر و سپس صحه گذاشتن بر آن، توجه به فراخبر (تحليل و تفسير) در


رسانه‌هاي سنتي به دلیل رونق گرفتن خبرهاي کوتاه و ساندويجي و تأثيرگذاري اخبار پربازديد و پر کليک


بر دروازه‌باني خبر به‌عنوان مهمترين عدم قطعيت‌هاي کليدي نام برد.
کلید واژه:خبر صداوسيما، عدم قطعيت، روند، مخاطب خبر، آينده‌پژوهي، فناوري خبر

کارکرد اطلاع‌رسانی و توليد، توزيع و انتشار خبر اهميت بالايي در وضعيت فعلي و آينده صداوسيما دارد. در اين پژوهش با استفاده از روش دلفي در سه مرحله، نظرهای 24 خبره در خصوص پيشران‌ها و روندهاي مؤثر بر خبر صداوسيما در 5 سال آينده )1402-1397 )احصا شد که شامل 3 پيشران تغييرات ماهيت مخاطب، تغييرات فناوري و تغييرات محتواي خبري است و 30 روند را در برمی‌گیرد. نتايج پژوهش نشان داد که امکان ذائقه‌سنجي خبري مخاطب با شيوه‌هاي نوين، محدود نبودن مخاطب به اخبار رسانه‌هاي سنتي و تعامل گسترده کاربران با بخش‌هاي خبري، مهمترين عدم قطعيت‌هاي کليدي مؤثر بر آينده خبر در حوزه تغييرات ماهيت مخاطب هستند. مهمترين عدم قطعيت‌هاي کليدي حوزه فناوري خبر نيز شامل ضريب نفوذ باالي گوشي‌هاي هوشمند، سهولت تکثير گسترده صوت و تصوير آنالوگ و ديجيتال و روند خبرنگار به‌عنوان واسط و تسهيل‌گر و نه دروازه‌بان خبري میشود. در حوزه محتواي خبري نيز ميتوان از انتشار خبر و سپس صحه گذاشتن بر آن، توجه به فراخبر (تحليل و تفسير) در رسانه‌هاي سنتي به دلیل رونق گرفتن خبرهاي کوتاه و ساندويجي و تأثيرگذاري اخبار پربازديد و پر کليک بر دروازه‌باني خبر به‌عنوان مهمترين عدم قطعيت‌هاي کليدي نام برد. خبر صداوسيما، عدم قطعيت، روند، مخاطب خبر، آينده‌پژوهي، فناوري خبر

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.