آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
فهم کنش زنان کنشگر کمپین «چهارشنبه‌های سفید» (مورد مطالعه: شبکه اجتماعی اینستاگرام،1397)

فهم کنش زنان کنشگر کمپین «چهارشنبه‌های سفید» (مورد مطالعه: شبکه اجتماعی اینستاگرام،1397)

کمپین‌هایی که طی سال‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی شکل ‌گرفته تا از زنان برای مبارزه با حجاب قانونی دعوت کند، تاحدودی تأثیرگذار بوده و چالش‌هایی را در جامعه زنان ایجاد کرده است؛ ازجمله، کمپین «چهارشنبه‌های سفید» که به ‌عنوان یک کمپین اعتراضی، علیه حجاب زنان در ایران راه‌اندازی شده است. به‌این‌ترتیب، پژوهش حاضر به بررسی محتوای پیام‌های زنان کمپین در شبکه اجتماعی اینستاگرام پرداخته، از میان 4600 پست ارسالی کاربران، تعداد 94 پست با نمونه‌گیری هدفمند، از آغاز کمپینِ چهارشنبه‌های سفید، یعنی اردیبهشت 1396 تا اردیبهشت 1397 مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از میان 94 پیام کدگذاری شده، 17 مؤلفه، 9 اصل و چهار مبنا استخراج‌ شده است. اصول حاکم بر محتوای این پیام‌‌ها در اینستاگرام، شامل 4 اصل عدالت اجتماعی، ابراز مخالفت، ساختارشکنی و دموکراسی غربی بوده و با توجه به مبناها و مؤلفه‌های استخراج‌شده، مشخص می‌شود که هسته اصلی پیام‌ها رسیدن به دموکراسی غربی از طریق مخالفت با سنت حاکم بر جامعه و حمایت از آزادی زنان به سبک غرب است.

کلید واژه:کمپین چهارشنبه‌های سفید، شبکه‌های اجتماعی،کُنشگری،حجاب قانونی

کمپین‌هایی که طی سال‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی شکل ‌گرفته تا از زنان برای مبارزه با حجاب قانونی دعوت کند، تاحدودی تأثیرگذار بوده و چالش‌هایی را در جامعه زنان ایجاد کرده است؛ ازجمله، کمپین «چهارشنبه‌های سفید» که به ‌عنوان یک کمپین اعتراضی، علیه حجاب زنان در ایران راه‌اندازی شده است. به‌این‌ترتیب، پژوهش حاضر به بررسی محتوای پیام‌های زنان کمپین در شبکه اجتماعی اینستاگرام پرداخته، از میان 4600 پست ارسالی کاربران، تعداد 94 پست با نمونه‌گیری هدفمند، از آغاز کمپینِ چهارشنبه‌های سفید، یعنی اردیبهشت 1396 تا اردیبهشت 1397 مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از میان 94 پیام کدگذاری شده، 17 مؤلفه، 9 اصل و چهار مبنا استخراج‌ شده است. اصول حاکم بر محتوای این پیام‌‌ها در اینستاگرام، شامل 4 اصل عدالت اجتماعی، ابراز مخالفت، ساختارشکنی و دموکراسی غربی بوده و با توجه به مبناها و مؤلفه‌های استخراج‌شده، مشخص می‌شود که هسته اصلی پیام‌ها رسیدن به دموکراسی غربی از طریق مخالفت با سنت حاکم بر جامعه و حمایت از آزادی زنان به سبک غرب است.کمپین چهارشنبه‌های سفید، شبکه‌های اجتماعی،کُنشگری،حجاب قانونی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.