آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
مرور نظام‌مند مطالعات مرتبط با ورزش در رسانه‌های اجتماعی

مرور نظام‌مند مطالعات مرتبط با ورزش در رسانه‌های اجتماعی

با رشد رسانه‌های اجتماعی، کارکرد آنها در ورزش، به‌طور مداوم افزایش ‌یافته و توجه پژوهشگران ورزشی به این نقش و کارکرد، پیش از پیش جلب شده است. هدف پژوهش حاضر مرور تمامی مقالات منتشر ‌شده در مجله‌های ورزشی طی 10 سال گذشته با رویکرد مرور نظام‌مند بوده است. بانک اولیه مقالات، 156 مقاله را شامل ‌شده که با توجه به‌عنوان و واژگان کلیدی که (دربرگیرنده) یکی از واژه‌های رسانه اجتماعی، توییتر، فیس‌بوک، اینستاگرام، یوتیوب، پینتسرت یا اسنپ‌چت بوده، انتخاب شده‌اند. سپس و با توجه به تاریخ انتشار آنها (2010-2019) 137 مقاله، دانلود و در مرحله بعدی، با مطالعه کامل چکیده 23 مقاله از بانک مقالات کنار گذاشته شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که تعداد مقالات انتشاریافته و نظریه‌های به‌کار گرفته شده در آنها از سال 2010 تا 2019 به‌مرور افزایش‌ یافته است. گوناگونی نظریاتی که پشتوانه پژوهش‌های مرور شده بوده‌اند، مؤید این است که ورزش همچنان به‌عنوان یک حوزه چندوجهی در نظر گرفته می‌شود اما رویدادهای ورزشی مانند جام‌های ‌جهانی و المپیک‌ها، حوزه‌ای هستند که در مطالعات رسانه‌های اجتماعی ورزشی کمتر به آنها توجه می‌شود.

کلید واژه:رسانه‌های اجتماعی، نظریه‌های ارتباطی، مرور نظام‌مند، کاربران، ارتباطات ورزشی

با رشد رسانه‌های اجتماعی، کارکرد آنها در ورزش، به‌طور مداوم افزایش ‌یافته و توجه پژوهشگران ورزشی به این نقش و کارکرد، پیش از پیش جلب شده است. هدف پژوهش حاضر مرور تمامی مقالات منتشر ‌شده در مجله‌های ورزشی طی 10 سال گذشته با رویکرد مرور نظام‌مند بوده است. بانک اولیه مقالات، 156 مقاله را شامل ‌شده که با توجه به‌عنوان و واژگان کلیدی که (دربرگیرنده) یکی از واژه‌های رسانه اجتماعی، توییتر، فیس‌بوک، اینستاگرام، یوتیوب، پینتسرت یا اسنپ‌چت بوده، انتخاب شده‌اند. سپس و با توجه به تاریخ انتشار آنها (2010-2019) 137 مقاله، دانلود و در مرحله بعدی، با مطالعه کامل چکیده 23 مقاله از بانک مقالات کنار گذاشته شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که تعداد مقالات انتشاریافته و نظریه‌های به‌کار گرفته شده در آنها از سال 2010 تا 2019 به‌مرور افزایش‌ یافته است. گوناگونی نظریاتی که پشتوانه پژوهش‌های مرور شده بوده‌اند، مؤید این است که ورزش همچنان به‌عنوان یک حوزه چندوجهی در نظر گرفته می‌شود اما رویدادهای ورزشی مانند جام‌های ‌جهانی و المپیک‌ها، حوزه‌ای هستند که در مطالعات رسانه‌های اجتماعی ورزشی کمتر به آنها توجه می‌شود.رسانه‌های اجتماعی، نظریه‌های ارتباطی، مرور نظام‌مند، کاربران، ارتباطات ورزشی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.