آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
سناریوهای سرگرمی در بستر سیمای جمهوری اسلامی ایران در افق 1404

سناریوهای سرگرمی در بستر سیمای جمهوری اسلامی ایران در افق 1404

سناریوپردازی فرایندی نظام‌مند و روشمند است که در فضاهای پیچیده و دارای عدم قطعیت، افراد و سازمان‌ها را در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری توانمندتر می‌سازد. پژوهش حاضر، از این ‌روش و رویکرد، به‌منظور شناخت فضاهای پیش‌روی سیما در برنامه‌های سرگرم‌کننده استفاده کرده است. سرگرمی نقش بسیار مهمی در جذب مخاطب، فرهنگ‌سازی و نیز درآمدزایی برای رسانه‌ها و شرکت‌ها دارد. در این پژوهش، ابتدا با بهره‌گیری از الگوی شوارتز، پیشران‌ها و مؤلفه‌های کلیدی سیستم استخراج ‌شده است و سپس، از نرم‌افزار سناریوویزارد برای تحلیل ساختاری و بررسی چگونگی اثرگذاری و اثرپذیری عدم قطعیت‌ها نسبت به هم و آنگاه، استخراج فضاهای سناریویی استفاده ‌شده است. در نهایت نیز 3 سناریوی سازگار و محتمل در ارتباط با آینده سرگرمی در سیما ـ شامل سناریوی سنگربندی، سناریوی فرگشت و سناریوی دگردیسی ـ استخراج و توصیف ‌شده‌اند و در پایان، پس از روایت هر سناریو، از طریق جمع‌بندی یافته‌های موجود در پنل‌های خبرگی، توصیه‌های راهبردی در خصوص آینده سرگرمی در تلویزیون برای مدیران و سیاست‌گذاران ذی‌ربط ارائه شده است.

کلید واژه:سناریوپردازی، سیمای جمهوری اسلامی ایران ،سرگرمی، آینده‌پژوهی ،عدم قطعیت

سناریوپردازی فرایندی نظام‌مند و روشمند است که در فضاهای پیچیده و دارای عدم قطعیت، افراد و سازمان‌ها را در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری توانمندتر می‌سازد. پژوهش حاضر، از این ‌روش و رویکرد، به‌منظور شناخت فضاهای پیش‌روی سیما در برنامه‌های سرگرم‌کننده استفاده کرده است. سرگرمی نقش بسیار مهمی در جذب مخاطب، فرهنگ‌سازی و نیز درآمدزایی برای رسانه‌ها و شرکت‌ها دارد. در این پژوهش، ابتدا با بهره‌گیری از الگوی شوارتز، پیشران‌ها و مؤلفه‌های کلیدی سیستم استخراج ‌شده است و سپس، از نرم‌افزار سناریوویزارد برای تحلیل ساختاری و بررسی چگونگی اثرگذاری و اثرپذیری عدم قطعیت‌ها نسبت به هم و آنگاه، استخراج فضاهای سناریویی استفاده ‌شده است. در نهایت نیز 3 سناریوی سازگار و محتمل در ارتباط با آینده سرگرمی در سیما ـ شامل سناریوی سنگربندی، سناریوی فرگشت و سناریوی دگردیسی ـ استخراج و توصیف ‌شده‌اند و در پایان، پس از روایت هر سناریو، از طریق جمع‌بندی یافته‌های موجود در پنل‌های خبرگی، توصیه‌های راهبردی در خصوص آینده سرگرمی در تلویزیون برای مدیران و سیاست‌گذاران ذی‌ربط ارائه شده است.سناریوپردازی، سیمای جمهوری اسلامی ایران ،سرگرمی، آینده‌پژوهی ،عدم قطعیت

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.