آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
ارزشیابی کیفیت شیوه ای تازه در بهبود برنامه ها

ارزشیابی کیفیت شیوه ای تازه در بهبود برنامه ها

به موازات پیشرفتهای تکنولوژی و ظهر سیستمهای چند رسانه ای وکانالهای متعدد تلویزیونی در طی سالهایآخر دهه 1980 ، تغیرات قابل ملاحظه ای در فضای کار رادیو تلویزیون حاصل شد . این تغییرات خود زمینه ساز بحثی پیچیده با عنوان (کیفیت رادیوو تلویزیون ) گردید و امروزه با نزدیک شدن به سالهای آخرین قرن بیستم ، مسئله (کیفیت) به موضوع اصلی مباحث رادیو تلویزیونی در سراسر جهان تبدیل شده است .

کلید واژه:

به موازات پیشرفتهای تکنولوژی و ظهر سیستمهای چند رسانه ای وکانالهای متعدد تلویزیونی در طی سالهایآخر دهه 1980 ، تغیرات قابل ملاحظه ای در فضای کار رادیو تلویزیون حاصل شد . این تغییرات خود زمینه ساز بحثی پیچیده با عنوان (کیفیت رادیوو تلویزیون ) گردید و امروزه با نزدیک شدن به سالهای آخرین قرن بیستم ، مسئله (کیفیت) به موضوع اصلی مباحث رادیو تلویزیونی در سراسر جهان تبدیل شده است .

594

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.