آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
رويكردي نظري به سواد رسانه‌اي

رويكردي نظري به سواد رسانه‌اي

مقالة پيش‌رو، تلاشي براي تبيين مفهوم سواد رسانه‌اي و طرح نظريه‌هاي معروف دربارة آن است.


اين مقاله، در دو بخش ارائه شده است. بخش اول، شامل تاريخچة مطالعات مربوط به سواد رسانه‌اي در استراليا، ايتاليا، انگليس، كانادا، آفريقاي جنوبي و ژاپن است و بخش دوم به شرح نظريات هابز، تامن و پاتر در زمينة سواد رسانه‌اي مي‌پردازد و مدل‌هاي نظرهاي آنان را دربارة سواد رسانه‌اي ترسيم مي‌كند.


تكية اصلي مقاله بر شرح نظرية پاتر است كه سواد رسانه‌اي را منظومه‌اي منسجم و حلزوني از عواملي چون: ساختارهاي دانش، منبع شخصي، مهارت‌هاي استفاده از رسانه و پردازش پيام و اطلاعات مي‌داند.
کلید واژه:

مقالة پيش‌رو، تلاشي براي تبيين مفهوم سواد رسانه‌اي و طرح نظريه‌هاي معروف دربارة آن است. اين مقاله، در دو بخش ارائه شده است. بخش اول، شامل تاريخچة مطالعات مربوط به سواد رسانه‌اي در استراليا، ايتاليا، انگليس، كانادا، آفريقاي جنوبي و ژاپن است و بخش دوم به شرح نظريات هابز، تامن و پاتر در زمينة سواد رسانه‌اي مي‌پردازد و مدل‌هاي نظرهاي آنان را دربارة سواد رسانه‌اي ترسيم مي‌كند. تكية اصلي مقاله بر شرح نظرية پاتر است كه سواد رسانه‌اي را منظومه‌اي منسجم و حلزوني از عواملي چون: ساختارهاي دانش، منبع شخصي، مهارت‌هاي استفاده از رسانه و پردازش پيام و اطلاعات مي‌داند.

759

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.