آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
رابطه ميزان استفاده از برنامه‌هاي ديني رسانه‌ها با ميزان تعلق ديني جوانان

رابطه ميزان استفاده از برنامه‌هاي ديني رسانه‌ها با ميزان تعلق ديني جوانان

تحقيق حاضر، رابطه رسانه‌هاي ديني يا برنامه‌هاي ديني رسانه‌ها را با تعلق ديني جوانان بررسي مي‌کند. از اين‌رو، پس از مروري بر ديدگاه‌هاي متفکران در خصوص رسانه‌هاي ديني و طرح چند فرضيه، با استفاده از تحليل عاملي داده‌هاي پژوهش ميداني، به تعلق ديني و ابعاد آن مي‌پردازد.


نتايج تحقيق نشان مي‌دهد جوانان از آگاهي ديني و گرايش ديني بالايي برخوردارند اما تمايل چنداني به برنامه‌هاي ديني رسانه‌ها نشان نمي‌دهند.

کليد واژه‌ها: تعلق ديني، آگاهي ديني، گرايش ديني، تجربه ديني، مناسک ديني، برنامه‌هاي ديني رسانه‌ها، جوانان.
کلید واژه:

تحقيق حاضر، رابطه رسانه‌هاي ديني يا برنامه‌هاي ديني رسانه‌ها را با تعلق ديني جوانان بررسي مي‌کند. از اين‌رو، پس از مروري بر ديدگاه‌هاي متفکران در خصوص رسانه‌هاي ديني و طرح چند فرضيه، با استفاده از تحليل عاملي داده‌هاي پژوهش ميداني، به تعلق ديني و ابعاد آن مي‌پردازد. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد جوانان از آگاهي ديني و گرايش ديني بالايي برخوردارند اما تمايل چنداني به برنامه‌هاي ديني رسانه‌ها نشان نمي‌دهند. کليد واژه‌ها: تعلق ديني، آگاهي ديني، گرايش ديني، تجربه ديني، مناسک ديني، برنامه‌هاي ديني رسانه‌ها، جوانان.

621

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.