آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
امنيت اخلاقي و تصوير‌سازي رسانه ملي بايسته‌هاي پرداخت رسانة ملي به موضوع پيشگيري از جرم

امنيت اخلاقي و تصوير‌سازي رسانه ملي بايسته‌هاي پرداخت رسانة ملي به موضوع پيشگيري از جرم

مطالعه‌ تأثيرات رسانه‌ها بر شکل‌دهي نگرش نسبت به جرم مدتي است که مورد توجه پژوهشگران حوزه‌هاي جامعه‌شناسي جنايي قرار گرفته است. از طرفي، اجراي طرح «ارتقاي امنيت اجتماعي و اخلاقي» از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و شيوة همراهي رسانة‌ ملي با اين طرح، نيز ضرورت چنين مطالعه‌اي را ايجاب مي‌کند.


مقاله حاضر درصدد تبيين ابعادي بوده است که شايسته است در همکاري رسانه ملي با مجريان اين‌گونه طرح‌ها، مورد توجه قرار گيرد. از آنجا که مسئله حجاب، از جدي‌ترين دغدغه‌‌هاي رسانة ملّي و البته محوري‌ترين مفهوم طرح امنيت اخلاقي است، در اين نوشتار بيش از مسائل ديگر مورد توجه و کانون تحليل قرار گرفته است. در اين مقاله بيش از هر چيز، به دسته‌بندي پرسش‌هايي پرداخته شده که مديران رسانة ملي براي رسيدن به اهداف مشترک فرهنگي‌ با طرح ياد شده، بايد به آن بينديشند.

واژگان کليدي: امنيت اجتماعي، امنيت اخلاقي، جرم، جرايم خياباني، حجاب، رسانه ملي، گسستگي اخلاقيکلید واژه:

مطالعه‌ تأثيرات رسانه‌ها بر شکل‌دهي نگرش نسبت به جرم مدتي است که مورد توجه پژوهشگران حوزه‌هاي جامعه‌شناسي جنايي قرار گرفته است. از طرفي، اجراي طرح «ارتقاي امنيت اجتماعي و اخلاقي» از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و شيوة همراهي رسانة‌ ملي با اين طرح، نيز ضرورت چنين مطالعه‌اي را ايجاب مي‌کند. مقاله حاضر درصدد تبيين ابعادي بوده است که شايسته است در همکاري رسانه ملي با مجريان اين‌گونه طرح‌ها، مورد توجه قرار گيرد. از آنجا که مسئله حجاب، از جدي‌ترين دغدغه‌‌هاي رسانة ملّي و البته محوري‌ترين مفهوم طرح امنيت اخلاقي است، در اين نوشتار بيش از مسائل ديگر مورد توجه و کانون تحليل قرار گرفته است. در اين مقاله بيش از هر چيز، به دسته‌بندي پرسش‌هايي پرداخته شده که مديران رسانة ملي براي رسيدن به اهداف مشترک فرهنگي‌ با طرح ياد شده، بايد به آن بينديشند. واژگان کليدي: امنيت اجتماعي، امنيت اخلاقي، جرم، جرايم خياباني، حجاب، رسانه ملي، گسستگي اخلاقي

654

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.