آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
فرايند تصميم‌گيري در بحران و نقش رسانه‌ها

فرايند تصميم‌گيري در بحران و نقش رسانه‌ها

بحران‌‌ها با وجود گونه‌هاي مختلف، از برخي ويژگي‌هاي مشترک مانند زمان کوتاه براي تصميم‌گيري و فشار بسيار در زمان اندک برخوردارند.


فرايند تصميم‌گيري فرايندي است که طي آن، براي حل يک يا چند مسئله مشخص، گزينه‌هايي طرح و مطلوب‌ترين آنها با ارزيابي‌هاي گوناگون انتخاب مي‌شود. تصميم‌گيري در شرايط بحراني از حساسيت و احتمال خطر بالاتري نسبت به شرايط عادي برخوردار است. شرايط خاص بحراني گاه به خودداري از تصميم‌گيري منجر مي‌شود و اين در صورتي که به عمد و آگاهانه باشد، خود يک تصميم شمرده مي‌شود.


‌در يک نظام بحران‌زده، رسانه‌ها مي‌توانند در فرايند تصميم‌گيري نقش‌هاي مثبت يا منفي را به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم بر عهده بگيرند. از سوي ديگر، رسانه‌ها در موارد لازم مي‌توانند با شفاف کردن وقايع و شرايط بحراني از سوءاستفاده دولت يا گروه‌ها و اشخاص بانفوذ جلوگيري کنند. همچنين مي‌توانند با افراط و تفريط در اطلاع‌رساني و تحت‌تأثير قرار دادن اشخاص يا گروه‌هاي خاص، تصميم‌گيران را تحت فشار قرار دهند، به نحوي که اوضاع را بحراني سازند يا خود را در شرايط بحران تصور کنند يا امکان اتخاذ تصميم مناسب را از دست بدهند.

واژگان کليدي: بحران، تصميم‌گيري در بحران، رسانه، مسئله‌سازي، مسئله‌سوزي


کلید واژه:

بحران‌‌ها با وجود گونه‌هاي مختلف، از برخي ويژگي‌هاي مشترک مانند زمان کوتاه براي تصميم‌گيري و فشار بسيار در زمان اندک برخوردارند. فرايند تصميم‌گيري فرايندي است که طي آن، براي حل يک يا چند مسئله مشخص، گزينه‌هايي طرح و مطلوب‌ترين آنها با ارزيابي‌هاي گوناگون انتخاب مي‌شود. تصميم‌گيري در شرايط بحراني از حساسيت و احتمال خطر بالاتري نسبت به شرايط عادي برخوردار است. شرايط خاص بحراني گاه به خودداري از تصميم‌گيري منجر مي‌شود و اين در صورتي که به عمد و آگاهانه باشد، خود يک تصميم شمرده مي‌شود. ‌در يک نظام بحران‌زده، رسانه‌ها مي‌توانند در فرايند تصميم‌گيري نقش‌هاي مثبت يا منفي را به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم بر عهده بگيرند. از سوي ديگر، رسانه‌ها در موارد لازم مي‌توانند با شفاف کردن وقايع و شرايط بحراني از سوءاستفاده دولت يا گروه‌ها و اشخاص بانفوذ جلوگيري کنند. همچنين مي‌توانند با افراط و تفريط در اطلاع‌رساني و تحت‌تأثير قرار دادن اشخاص يا گروه‌هاي خاص، تصميم‌گيران را تحت فشار قرار دهند، به نحوي که اوضاع را بحراني سازند يا خود را در شرايط بحران تصور کنند يا امکان اتخاذ تصميم مناسب را از دست بدهند. واژگان کليدي: بحران، تصميم‌گيري در بحران، رسانه، مسئله‌سازي، مسئله‌سوزي

623

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.