آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بررسي نگرش مردم نسبت به احزاب سياسي در ايران

بررسي نگرش مردم نسبت به احزاب سياسي در ايران

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشي است که در تابستان 1387 در مرکز تحقيقات سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران با هدف بررسي ميزان آگاهي و گرايش سياسي مردم به احزاب و گروه‌هاي سياسي در ايران، انجام شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد:


بيش از 58درصد مردم از طريق صدا‌و‌سيما از عملکرد و برنامه‌هاي احزاب و گروه‌هاي سياسي کشور آگاه مي‌شوند.


نگرش مردم به احزاب، متأثر از کارکرد آنهاست چنان‌که از يک‌سو، 56‌درصد مردم وجود احزاب را باعث افزايش آگاهي سياسي در جامعه مي‌دانند و از سوي ديگر، 3/56‌درصد پاسخگويان معتقدند که احزاب تنها در پي منافع گروهي و جناحي هستند.


8/76‌درصد مردم عملکرد مثبت احزاب را در رشد آنها مؤثر مي‌دانند.

واژگان کليدي: احزاب سياسي، آگاهي سياسي، انتخابات، رسانه‌هاي گروهي، قدرت سياسي، گرايش سياسي، نظام سياسيکلید واژه:

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشي است که در تابستان 1387 در مرکز تحقيقات سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران با هدف بررسي ميزان آگاهي و گرايش سياسي مردم به احزاب و گروه‌هاي سياسي در ايران، انجام شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد: بيش از 58درصد مردم از طريق صدا‌و‌سيما از عملکرد و برنامه‌هاي احزاب و گروه‌هاي سياسي کشور آگاه مي‌شوند. نگرش مردم به احزاب، متأثر از کارکرد آنهاست چنان‌که از يک‌سو، 56‌درصد مردم وجود احزاب را باعث افزايش آگاهي سياسي در جامعه مي‌دانند و از سوي ديگر، 3/56‌درصد پاسخگويان معتقدند که احزاب تنها در پي منافع گروهي و جناحي هستند. 8/76‌درصد مردم عملکرد مثبت احزاب را در رشد آنها مؤثر مي‌دانند. واژگان کليدي: احزاب سياسي، آگاهي سياسي، انتخابات، رسانه‌هاي گروهي، قدرت سياسي، گرايش سياسي، نظام سياسي

1444

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.