آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
استفاده از ابزارهاي نوين ارتباطي در حوزه تبليغات گردشگري (مطالعه موردي منطقه آزاد كيش از سال 1382 تا 1387)

استفاده از ابزارهاي نوين ارتباطي در حوزه تبليغات گردشگري (مطالعه موردي منطقه آزاد كيش از سال 1382 تا 1387)

مقاله حاضر، برگرفته از پژوهشي است كه با حمايت سازمان منطقه آزاد كيش و با استفاده از روش پيمايشي، به بررسي کاربرد ابزارهاي نوين ارتباطي در حوزه تبليغات گردشگري، در منطقه آزاد كيش مي‌پردازد. در اين پژوهش، ميزان آشنايي كارشناسان تبليغات منطقه آزاد كيش با سه ابزار نوين ارتباطي «اينترنت»، «پيام كوتاه» و «بيلبورد ديجيتال» و همچنين ميزان استفاده از اين ابزارها در اين منطقه، از سال 1382 تا 1387 مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاكي از آن است كه ميزان استفاده كارشناسان تبليغات منطقه آزاد كيش از ابزارهاي نوين ارتباطي در تبليغات گردشگري، وابسته به متغير «ميزان آشنايي» اين افراد با اين ابزارهاست. همچنين «ميزان آشنايي» خود نيز معلول متغيرهايي چون «آشنايي با زبان انگليسي» و «سطح تحصيلات» افراد است. در كل، ميزان آشنايي جامعه ‌آماري با ابزارهاي نوين ارتباطي و ميزان استفاده افراد از اين ابزارها در حد متوسط قرار دارد. اين در حالي است كه امروزه، رشد سريع فنّاوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي، دستيابي به بازارهاي جديدي را در زمينه گردشگري فراهم آورده است و اگر ابزارهاي نوين ارتباطي در حوزه تبليغات، با توجه به نقش و كاركرد خاص خود، با آگاهي كامل و به درستي به كار گرفته شوند، مي‌توانند نقش مهمي در توسعه اين صنعت درآمدزا ايفا كنند.

كليد واژه: ابزارهاي نوين ارتباطي، بيلبوردهاي ديجيتالي، پست الكترونيك، پيام كوتاه، گردشگري الكترونيكي
کلید واژه:

مقاله حاضر، برگرفته از پژوهشي است كه با حمايت سازمان منطقه آزاد كيش و با استفاده از روش پيمايشي، به بررسي کاربرد ابزارهاي نوين ارتباطي در حوزه تبليغات گردشگري، در منطقه آزاد كيش مي‌پردازد. در اين پژوهش، ميزان آشنايي كارشناسان تبليغات منطقه آزاد كيش با سه ابزار نوين ارتباطي «اينترنت»، «پيام كوتاه» و «بيلبورد ديجيتال» و همچنين ميزان استفاده از اين ابزارها در اين منطقه، از سال 1382 تا 1387 مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاكي از آن است كه ميزان استفاده كارشناسان تبليغات منطقه آزاد كيش از ابزارهاي نوين ارتباطي در تبليغات گردشگري، وابسته به متغير «ميزان آشنايي» اين افراد با اين ابزارهاست. همچنين «ميزان آشنايي» خود نيز معلول متغيرهايي چون «آشنايي با زبان انگليسي» و «سطح تحصيلات» افراد است. در كل، ميزان آشنايي جامعه ‌آماري با ابزارهاي نوين ارتباطي و ميزان استفاده افراد از اين ابزارها در حد متوسط قرار دارد. اين در حالي است كه امروزه، رشد سريع فنّاوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي، دستيابي به بازارهاي جديدي را در زمينه گردشگري فراهم آورده است و اگر ابزارهاي نوين ارتباطي در حوزه تبليغات، با توجه به نقش و كاركرد خاص خود، با آگاهي كامل و به درستي به كار گرفته شوند، مي‌توانند نقش مهمي در توسعه اين صنعت درآمدزا ايفا كنند. كليد واژه: ابزارهاي نوين ارتباطي، بيلبوردهاي ديجيتالي، پست الكترونيك، پيام كوتاه، گردشگري الكترونيكي

716

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.