آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
رسانه ملي و الگوي بهينه مصرف در ايران

رسانه ملي و الگوي بهينه مصرف در ايران

هدف از نگارش اين مقاله که با روش تحليلي‌ـ نظري و بر اساس ديدگاه‌هاي مختلف مطالعات فرهنگي و رسانه‌اي صورت گرفته، بررسي نقش رسانه ملي در ارائه الگوي بهينه مصرف در ايران است. ضرورت اين مطالعه، به وضعيت نابهنجار مصرف و اسراف در جامعه ايران و علل و عوامل مؤثر بر آن باز‌مي‌گردد که رسانه ملي در مقابل آن وظايف و مسئوليت‌هاي خطيري بر عهده دارد.


چگونگي بروز مصرف‌گرايي در ايران و پيامدهاي آن، همچنين نقش رسانه‌ها بويژه رسانه ملي در تشديد يا کاهش اين پديده در جريان برنامه‌سازي و محتواي ارتباطات و پيام‌هاي توليد شده ساختار اين مقاله را تشکيل مي‌دهد. با توجه به چارچوب نظري، تجزيه و تحليل يافته‌ها بيانگر نقش‌ مهم رسانه در ارائه الگوي مصرف صحيح است.


بررسي رويکردهاي نظري و يافته‌هاي پژوهشي بيانگر نقش‌ مهم رسانه در ارائه الگوي مصرف صحيح است. بر اين اساس، راهکارهايي مانند آشنا کردن مخاطبان با پيامدهاي مصرف‌زدگي، انجام مطالعات پيمايشي و پژوهشي در زمينه مصرف و موضوع‌هاي مرتبط، هم‌انديشي با مردم و نخبگان، ارتقاي محتواي برنامه‌ها،‌ توجه به سياست‌هاي فرهنگي و رسانه‌اي در زمينه تعديل مصرف ازجمله پيشنهادهاي ارائه شده براي تقويت نقش رسانه در اصلاح الگوي مصرف است.

کليد واژه: الگوسازي، پيامدهاي فرهنگي، رسانه ملي، فرهنگ، کارکردها، مصرف‌زدگي، نقش‌هاکلید واژه:

هدف از نگارش اين مقاله که با روش تحليلي‌ـ نظري و بر اساس ديدگاه‌هاي مختلف مطالعات فرهنگي و رسانه‌اي صورت گرفته، بررسي نقش رسانه ملي در ارائه الگوي بهينه مصرف در ايران است. ضرورت اين مطالعه، به وضعيت نابهنجار مصرف و اسراف در جامعه ايران و علل و عوامل مؤثر بر آن باز‌مي‌گردد که رسانه ملي در مقابل آن وظايف و مسئوليت‌هاي خطيري بر عهده دارد. چگونگي بروز مصرف‌گرايي در ايران و پيامدهاي آن، همچنين نقش رسانه‌ها بويژه رسانه ملي در تشديد يا کاهش اين پديده در جريان برنامه‌سازي و محتواي ارتباطات و پيام‌هاي توليد شده ساختار اين مقاله را تشکيل مي‌دهد. با توجه به چارچوب نظري، تجزيه و تحليل يافته‌ها بيانگر نقش‌ مهم رسانه در ارائه الگوي مصرف صحيح است. بررسي رويکردهاي نظري و يافته‌هاي پژوهشي بيانگر نقش‌ مهم رسانه در ارائه الگوي مصرف صحيح است. بر اين اساس، راهکارهايي مانند آشنا کردن مخاطبان با پيامدهاي مصرف‌زدگي، انجام مطالعات پيمايشي و پژوهشي در زمينه مصرف و موضوع‌هاي مرتبط، هم‌انديشي با مردم و نخبگان، ارتقاي محتواي برنامه‌ها،‌ توجه به سياست‌هاي فرهنگي و رسانه‌اي در زمينه تعديل مصرف ازجمله پيشنهادهاي ارائه شده براي تقويت نقش رسانه در اصلاح الگوي مصرف است. کليد واژه: الگوسازي، پيامدهاي فرهنگي، رسانه ملي، فرهنگ، کارکردها، مصرف‌زدگي، نقش‌ها

625

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.