آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
موانع مشارکت اجتماعی و راه‌های تقويت آن در راديو

موانع مشارکت اجتماعی و راه‌های تقويت آن در راديو

هدف از پژوهش حاضر که به شيوه پيمايشي صورت گرفته، مطالعه و شناخت ديدگاه کارشناسان علوم ارتباطات درباره نقش و جايگاه شبکه‌هاي راديويي جمهوري اسلامي ايران در ايجاد و تقويت مشارکت اجتماعي بوده است. به اين منظور 139 نفر از اساتيد و دانشجويان مقاطع کارشناسي ارشد و دکتراي دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان نمونه‌اي از کارشناسان به شيوه تصادفي انتخاب شدند و به پرسشنامه‌اي محقق ساخته پاسخ دادند.


نتايج نشان داد که نوع رسانه، شيوه ارائه پيام به لحاظ قالب برنامه‌اي، توسعه کمي و کيفي و نوع مالکيت راديو ارتباط معني‌داري با مشارکت اجتماعي دارند، همچنين راديوهاي داخلي نقش مثبت و راديوهاي خارجي نقشي منفي در زمينه مشارکت اجتماعي ايفا مي‌کنند. حضور نمايندگان و احزاب در شبکه‌هاي راديويي، راه‌اندازي راديوهاي محلي و تعدد و تکثر راديويي نيز از راهبردهاي تقويت‌کننده مشارکت اجتماعي هستند.

کليد واژه: راديو، راديوهای تخصصی، راديوهای عمومی، رسانه‌های جمعی، مشارکت، مشارکت اجتماعی، نقش
کلید واژه:

هدف از پژوهش حاضر که به شيوه پيمايشي صورت گرفته، مطالعه و شناخت ديدگاه کارشناسان علوم ارتباطات درباره نقش و جايگاه شبکه‌هاي راديويي جمهوري اسلامي ايران در ايجاد و تقويت مشارکت اجتماعي بوده است. به اين منظور 139 نفر از اساتيد و دانشجويان مقاطع کارشناسي ارشد و دکتراي دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان نمونه‌اي از کارشناسان به شيوه تصادفي انتخاب شدند و به پرسشنامه‌اي محقق ساخته پاسخ دادند. نتايج نشان داد که نوع رسانه، شيوه ارائه پيام به لحاظ قالب برنامه‌اي، توسعه کمي و کيفي و نوع مالکيت راديو ارتباط معني‌داري با مشارکت اجتماعي دارند، همچنين راديوهاي داخلي نقش مثبت و راديوهاي خارجي نقشي منفي در زمينه مشارکت اجتماعي ايفا مي‌کنند. حضور نمايندگان و احزاب در شبکه‌هاي راديويي، راه‌اندازي راديوهاي محلي و تعدد و تکثر راديويي نيز از راهبردهاي تقويت‌کننده مشارکت اجتماعي هستند. کليد واژه: راديو، راديوهای تخصصی، راديوهای عمومی، رسانه‌های جمعی، مشارکت، مشارکت اجتماعی، نقش

634

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.