آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
مدیریت رسانه‌ای بحران؛ رویکردی پیشگیرانه

مدیریت رسانه‌ای بحران؛ رویکردی پیشگیرانه

توانایی بالقوه رسانه‌ها در رهبري افکار عمومي تنها در سایه مدیریت صحیح در آنها و بر آنهاست که می‌تواند به صورت بالفعل درآيد. بحران در صورت فقدان مدیریت صحیح می‌تواند آسیب‌های غیرقابل جبرانی پدید آورد. با توجه به این واقعیت، بررسی نقش و کارکرد رسانه‌ها در فرایند مدیریت بحران، بسيار حایز اهمیت است. از آنجا که درخصوص نقش رسانه‌ها در هنگام وقوع بحران و پس از آن بررسی‌های زیادی صورت گرفته است، در مقاله حاضر، با رویکردی پیشگیرانه، به بررسی نقش رسانه‌های جمعی در مرحله پیش از وقوع بحران پرداخته شده است. پیش‌بینی زود هنگام بحران، تلاش برای پیشگیری از وقوع یا کاهش آثار منفی آن و آماده‌سازی جامعه برای مقابله مؤثر، از مهم‌ترین وظایفی است که رسانه‌های جمعی پيش از وقوع بحران، بر عهده دارند. سازمان صداوسیما با اتخاذ رویکردی پیشگیرانه و با استفاده از مدل پروانه‌ای نقش رسانه‌ها در مدیریت بحران، می‌تواند از طریق رصد و پایش محیط، آموزش و هدایت افکار عمومی، اطلاع‌رسانی و ایجاد همبستگی ملی، به مقابله پیش‌‌گيرانه با بحران بپردازد.

کليد واژه: رسانه‌ ملی، مدل پروانه‌اي، مديريت بحران، مديريت رسانهکلید واژه:

توانایی بالقوه رسانه‌ها در رهبري افکار عمومي تنها در سایه مدیریت صحیح در آنها و بر آنهاست که می‌تواند به صورت بالفعل درآيد. بحران در صورت فقدان مدیریت صحیح می‌تواند آسیب‌های غیرقابل جبرانی پدید آورد. با توجه به این واقعیت، بررسی نقش و کارکرد رسانه‌ها در فرایند مدیریت بحران، بسيار حایز اهمیت است. از آنجا که درخصوص نقش رسانه‌ها در هنگام وقوع بحران و پس از آن بررسی‌های زیادی صورت گرفته است، در مقاله حاضر، با رویکردی پیشگیرانه، به بررسی نقش رسانه‌های جمعی در مرحله پیش از وقوع بحران پرداخته شده است. پیش‌بینی زود هنگام بحران، تلاش برای پیشگیری از وقوع یا کاهش آثار منفی آن و آماده‌سازی جامعه برای مقابله مؤثر، از مهم‌ترین وظایفی است که رسانه‌های جمعی پيش از وقوع بحران، بر عهده دارند. سازمان صداوسیما با اتخاذ رویکردی پیشگیرانه و با استفاده از مدل پروانه‌ای نقش رسانه‌ها در مدیریت بحران، می‌تواند از طریق رصد و پایش محیط، آموزش و هدایت افکار عمومی، اطلاع‌رسانی و ایجاد همبستگی ملی، به مقابله پیش‌‌گيرانه با بحران بپردازد. کليد واژه: رسانه‌ ملی، مدل پروانه‌اي، مديريت بحران، مديريت رسانه

595

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.