آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
راهبردهای عرضه اطلاع نو در آگهی‌های راديويي

راهبردهای عرضه اطلاع نو در آگهی‌های راديويي

در تحلیل ساخت اطلاعاتی واحدهای زبانی مانند جمله، اطلاعات عرضه شده را به دو دسته تقسیم می‌کنند: اطلاعات نو و اطلاعات کهنه. نو یا کهنه بودن اطلاعات زماني معنا دارد که از دید مخاطب به جمله یا پیام زبانی بنگریم. به بیان دیگر، در ساخت اطلاعاتی جمله، محور، مخاطب است و از دید اوست که اطلاعات جمله، کهنه يا نو قلمداد می‌شود. در این مقاله، پس از طرح مباحث و چارچوب نظری، راهبردهای عرضه اطلاع نو در آگهی‌های رادیویی بررسی شده و ضمن مشخص کردن بسامد هر یک در پیکره زبانی مورد بررسی، به تحلیل زبانی آنها پرداخته شده است. سپس با طرح مباحث مربوط به نقش‌های زبان و نيز تعيين بسامد هر یک از نقش‌ها در آگهی‌های رادیویی، ارتباط آنها با اطلاع‌رسانی و ترغیب نشان داده شده و راهبردهای زبانی ترغیب مخاطبان و چگونگی اقناع آنان براي خرید کالا و خدمات بررسي شده است.

کليد واژه: آگهی تبلیغاتی، اطلاع نو و کهنه، راديو، زبان‌شناسي نقش‌گرا، نقش‌هاي زبان
کلید واژه:

در تحلیل ساخت اطلاعاتی واحدهای زبانی مانند جمله، اطلاعات عرضه شده را به دو دسته تقسیم می‌کنند: اطلاعات نو و اطلاعات کهنه. نو یا کهنه بودن اطلاعات زماني معنا دارد که از دید مخاطب به جمله یا پیام زبانی بنگریم. به بیان دیگر، در ساخت اطلاعاتی جمله، محور، مخاطب است و از دید اوست که اطلاعات جمله، کهنه يا نو قلمداد می‌شود. در این مقاله، پس از طرح مباحث و چارچوب نظری، راهبردهای عرضه اطلاع نو در آگهی‌های رادیویی بررسی شده و ضمن مشخص کردن بسامد هر یک در پیکره زبانی مورد بررسی، به تحلیل زبانی آنها پرداخته شده است. سپس با طرح مباحث مربوط به نقش‌های زبان و نيز تعيين بسامد هر یک از نقش‌ها در آگهی‌های رادیویی، ارتباط آنها با اطلاع‌رسانی و ترغیب نشان داده شده و راهبردهای زبانی ترغیب مخاطبان و چگونگی اقناع آنان براي خرید کالا و خدمات بررسي شده است. کليد واژه: آگهی تبلیغاتی، اطلاع نو و کهنه، راديو، زبان‌شناسي نقش‌گرا، نقش‌هاي زبان

686

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.