آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
تحلیل كارشناسي اخبار سيما به منظور ارائه راهبردهاي رقابتي

تحلیل كارشناسي اخبار سيما به منظور ارائه راهبردهاي رقابتي

مهم‌ترین کارکردی که مبنای تأسیس سازمان رسانه‌های جمعی است، کارکرد خبری و اطلاع‌رسانی آنهاست که با پرداختن به رویدادها و وقایع مختلف، مخاطبان را در جریان رویدادها قرار می‌دهند.


در مقاله حاضر، خبر سیما از دید 17 کارشناس اخبار تلویزیون و با استفاده از روش مصاحبه عميق مورد بررسی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای این حوزه احصا شده است.


مسئله پژوهش این است که چه راهبردهایی به مدیریت خبر تلویزیون کمک می‌کنند تا به جایگاهی مناسب در وضعيت رقابتي كنوني دست يابد؟ نتایج نشان می‌دهدکه بین وضع موجود و وضع مطلوب فاصله وجود دارد و برای کاهش فاصله، اتخاذ راهبردهای رقابتی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.


در تعامل فرصت‌ها و نقاط ضعف؛ راهبرد توانمندسازي حرفه‌اي دست‌اندرکاران خبر در كاهش ضعف‌ها تأثيرگذار است؛ در تعامل فرصت‌ها و قوت‌ها؛ راهبرد حمایت و تقویت سازمانی شبكه خبر تأثير زيادي در تبديل رسانه ملی به قطب خبري جامعه دارد و در تعامل تهديدها و ضعف‌ها؛ انتخاب راهبرد ايجاد رقابت در بخش‌هاي خبري، در كاهش تهدیدها و ضعف‌ها مؤثر است. در نهايت نيز، در تعامل تهديد‌ها و قوت‌ها، راهبرد حفظ مخاطب از طريق توجه به نيازهاي خبري او و رفع این نیازها، تهدیدها را کاهش مي‌دهد و بر قوت‌ها می‌افزاید.

کليد واژه‌ها: رسانه، تلويزيون، مديريت خبر، راهبرد رقابتی
کلید واژه:

مهم‌ترین کارکردی که مبنای تأسیس سازمان رسانه‌های جمعی است، کارکرد خبری و اطلاع‌رسانی آنهاست که با پرداختن به رویدادها و وقایع مختلف، مخاطبان را در جریان رویدادها قرار می‌دهند. در مقاله حاضر، خبر سیما از دید 17 کارشناس اخبار تلویزیون و با استفاده از روش مصاحبه عميق مورد بررسی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای این حوزه احصا شده است. مسئله پژوهش این است که چه راهبردهایی به مدیریت خبر تلویزیون کمک می‌کنند تا به جایگاهی مناسب در وضعيت رقابتي كنوني دست يابد؟ نتایج نشان می‌دهدکه بین وضع موجود و وضع مطلوب فاصله وجود دارد و برای کاهش فاصله، اتخاذ راهبردهای رقابتی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. در تعامل فرصت‌ها و نقاط ضعف؛ راهبرد توانمندسازي حرفه‌اي دست‌اندرکاران خبر در كاهش ضعف‌ها تأثيرگذار است؛ در تعامل فرصت‌ها و قوت‌ها؛ راهبرد حمایت و تقویت سازمانی شبكه خبر تأثير زيادي در تبديل رسانه ملی به قطب خبري جامعه دارد و در تعامل تهديدها و ضعف‌ها؛ انتخاب راهبرد ايجاد رقابت در بخش‌هاي خبري، در كاهش تهدیدها و ضعف‌ها مؤثر است. در نهايت نيز، در تعامل تهديد‌ها و قوت‌ها، راهبرد حفظ مخاطب از طريق توجه به نيازهاي خبري او و رفع این نیازها، تهدیدها را کاهش مي‌دهد و بر قوت‌ها می‌افزاید. کليد واژه‌ها: رسانه، تلويزيون، مديريت خبر، راهبرد رقابتی

333

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.