آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بررسی اثرات اینترنت بر خانواده‌های دارای فرزند نوجوان

بررسی اثرات اینترنت بر خانواده‌های دارای فرزند نوجوان

خانواده نظام اجتماعی به نسبت بسته‌اي است که مرزهای قابل نفوذی دارد و اینترنت نوعي فنّاوري است که در آن رخنه کرده است. ورود ابداعات فنّاورانه به خانواده‌ها، تغییراتی را در هنجارها و نقش¬های اجتماعی به وجود آورده است. نوجوانی دوران گسترش رابطه با دوستان هم سن و سال و درگیر شدن در روابط اجتماعی است. اهداف:1. شناخت نظر والدین و نوجوانان درباره مسائلی مانند مرزهای خانواده، قدرت والدین، خودمختاری نوجوانان و گسترش حوزه¬های اجتماعی نوجوانان. 2. شناخت انواع شیوه‌های مداخله و نظارت والدین در استفاده نوجوانان از اینترنت. روش: اين پژوهش با روش اسنادي انجام شده است. نتایج: 1. استفاده از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات نوجوانان را در معرض اطلاعات بسیار زیادی درباره هر موضوع، در هر زمان و در هر مکان قرار داده است؛ 2. دسترسی کودکان و نوجوانان به هرزه‌نگاری از طریق اینترنت، ساده‌تر از روش¬های سنتی آن است؛ 3. نوجوانانی که با والدینشان احساس نزدیکی می¬کنند، در مدرسه موفق¬تر هستند. 4. اینترنت زمانی را که والدین و فرزندان با هم سپری می¬کنند، کاهش می¬دهد. 5. زمان اختصاص یافته به خانواده با تعارضات خانوادگی رابطه منفی دارد. تلویحات: 1. قبل از انتقال از مطالعات مربوط به تلویزیون به مطالعات مربوط به اینترنت، به کارهای نظری و عملی بیشتری در مورد شبکه¬های اجتماعی، که برای شکل‌دهی و تداوم روابط ایجاد می¬شوند، نیاز است. 2. درباره منشأ و دلايل ايجاد تعارض بین والدین و نوجوانان پژوهش‌هاي بیشتری مورد نياز است.کلید واژه:اینترنت، سازگاری خانواده، مرزهای خانواده، میانجی‌گری خانوادگی، نوجوان

خانواده نظام اجتماعی به نسبت بسته‌اي است که مرزهای قابل نفوذی دارد و اینترنت نوعي فنّاوري است که در آن رخنه کرده است. ورود ابداعات فنّاورانه به خانواده‌ها، تغییراتی را در هنجارها و نقش¬های اجتماعی به وجود آورده است. نوجوانی دوران گسترش رابطه با دوستان هم سن و سال و درگیر شدن در روابط اجتماعی است. اهداف:1. شناخت نظر والدین و نوجوانان درباره مسائلی مانند مرزهای خانواده، قدرت والدین، خودمختاری نوجوانان و گسترش حوزه¬های اجتماعی نوجوانان. 2. شناخت انواع شیوه‌های مداخله و نظارت والدین در استفاده نوجوانان از اینترنت. روش: اين پژوهش با روش اسنادي انجام شده است. نتایج: 1. استفاده از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات نوجوانان را در معرض اطلاعات بسیار زیادی درباره هر موضوع، در هر زمان و در هر مکان قرار داده است؛ 2. دسترسی کودکان و نوجوانان به هرزه‌نگاری از طریق اینترنت، ساده‌تر از روش¬های سنتی آن است؛ 3. نوجوانانی که با والدینشان احساس نزدیکی می¬کنند، در مدرسه موفق¬تر هستند. 4. اینترنت زمانی را که والدین و فرزندان با هم سپری می¬کنند، کاهش می¬دهد. 5. زمان اختصاص یافته به خانواده با تعارضات خانوادگی رابطه منفی دارد. تلویحات: 1. قبل از انتقال از مطالعات مربوط به تلویزیون به مطالعات مربوط به اینترنت، به کارهای نظری و عملی بیشتری در مورد شبکه¬های اجتماعی، که برای شکل‌دهی و تداوم روابط ایجاد می¬شوند، نیاز است. 2. درباره منشأ و دلايل ايجاد تعارض بین والدین و نوجوانان پژوهش‌هاي بیشتری مورد نياز است. اینترنت، سازگاری خانواده، مرزهای خانواده، میانجی‌گری خانوادگی، نوجوان

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.