آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
نشانه‌شناسي خبر در تلويزيون

نشانه‌شناسي خبر در تلويزيون

در دنیای امروز رسانه‌ها به سریع‌ترین منابع اطلاعاتی تبدیل شده‌اند و مخاطبان برای اطلاع از رخدادهای جهان به آنها وابسته‌اند. از میان انواع رسانه، تلویزیون کارکردهای مختلفی دارد و شبکه‌های خبری تلویزیونی با مخاطبان بسيار، یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت در عرصه‌ بین‌المللی و ملی محسوب می‌شوند. عملکرد تلویزیون به عنوان یک نظام نشانه‌ای، حاصل تعامل بین نظام-های نشانه‌ای متفاوت است. در پژوهش حاضر تلاش شده است سطوح معني‌ساز در خبر تلويزيوني بررسي شوند. از اين ‌رو، ضمن بررسی خبرهاي چهار شبکه تلویزیونی (فرانس24، شبکه بين‌المللي خبر، شبکه یک و شبکه دو) طي يک دوره سه‌ماهه، سعي شده است با استفاده از روش نشانه‌شناسي و رويکرد نشانه‌شناسي لايه‌اي، رمزگان‌هاي دخيل در توليد متن خبر تلويزيوني به ‌عنوان يک نظام نشانه‌اي که از تعامل نظام‌هاي نشانه‌اي متعدد حاصل شده است، مطالعه شوند. براي اين منظور، سه سطح معنی‌ساز کلام، تصویر و نوشتار به‌عنوان رمزگان‌هاي دخيل در معني‌سازي در اخبار اين شبکه‌ها و نحوه‌ کاربرد نشانه‌های زبانی و غیرزبانی در آنها، بررسي و الگوي نشانه‌شناسي لايه‌اي براي متن خبر تلويزيوني ارائه شده است.

کلید واژه:رمزگان، خبر تلویزیونی، لايه‌هاي متني خبر، نشانه‌شناسی لایه‌ای

در دنیای امروز رسانه‌ها به سریع‌ترین منابع اطلاعاتی تبدیل شده‌اند و مخاطبان برای اطلاع از رخدادهای جهان به آنها وابسته‌اند. از میان انواع رسانه، تلویزیون کارکردهای مختلفی دارد و شبکه‌های خبری تلویزیونی با مخاطبان بسيار، یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت در عرصه‌ بین‌المللی و ملی محسوب می‌شوند. عملکرد تلویزیون به عنوان یک نظام نشانه‌ای، حاصل تعامل بین نظام-های نشانه‌ای متفاوت است. در پژوهش حاضر تلاش شده است سطوح معني‌ساز در خبر تلويزيوني بررسي شوند. از اين ‌رو، ضمن بررسی خبرهاي چهار شبکه تلویزیونی (فرانس24، شبکه بين‌المللي خبر، شبکه یک و شبکه دو) طي يک دوره سه‌ماهه، سعي شده است با استفاده از روش نشانه‌شناسي و رويکرد نشانه‌شناسي لايه‌اي، رمزگان‌هاي دخيل در توليد متن خبر تلويزيوني به ‌عنوان يک نظام نشانه‌اي که از تعامل نظام‌هاي نشانه‌اي متعدد حاصل شده است، مطالعه شوند. براي اين منظور، سه سطح معنی‌ساز کلام، تصویر و نوشتار به‌عنوان رمزگان‌هاي دخيل در معني‌سازي در اخبار اين شبکه‌ها و نحوه‌ کاربرد نشانه‌های زبانی و غیرزبانی در آنها، بررسي و الگوي نشانه‌شناسي لايه‌اي براي متن خبر تلويزيوني ارائه شده است.رمزگان، خبر تلویزیونی، لايه‌هاي متني خبر، نشانه‌شناسی لایه‌ای

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.