آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
رابطه مصرف رسانه ای با هويت اجتماعي و سبک زندگي نوين در بین جوانان شهر تبريز

رابطه مصرف رسانه ای با هويت اجتماعي و سبک زندگي نوين در بین جوانان شهر تبريز

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه رابطه بين ميزان استفاده از رسانه هاي جمعي داخلي و خارجي، با


هويت اجتماعي و سبک زندگي نوين جوانان بوده است. اين پژوهش به روش پيمايشي و با


استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، با حجم نمونه 211 نفر در ميان مردان و زنان 02 تا 21 سال


کلان شهر تبريز انجام شده است. نتايج پژوهش حاکي از متفاوت بودن سبک زندگي زنان با مردان


است و نشان مي دهد که مردان سبک زندگي مدرن تري را در مقايسه با زنان تجربه کرده اند. به اين


ترتيب، مي توان گفت از آنجا که هويت زنان و در نتيجه، سبک زندگي آنان بيشتر در ارتباط با


خانواده تعريف شده است، تمايزهاي هويتي آنان بر انتخاب سبک زندگي، مؤثر واقع شده به طوري


که هرچه هويت ملّي زنان، قوي تر و هويت ديني و خانوادگي آنان داراي اهميت کمتري باشد ،


تمايل آنان به سبک زندگي جديد بيشتر است. همینين ميزان استفاده از رسانه هاي داخلي، تنها با


تمايل به پذيرش سبک زندگي نوين در بين زنان رابطه معناداري را نشان مي دهد و تمايل به سبک


زندگي جديد در بين مردان، ارتباطي با ميزان استفاده از رسانه هاي داخلي نداشته است.

کلید واژه: سبک زندگي نوين، مصرف رسانه اي، هويت اجتماعي

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه رابطه بين ميزان استفاده از رسانه هاي جمعي داخلي و خارجي، با هويت اجتماعي و سبک زندگي نوين جوانان بوده است. اين پژوهش به روش پيمايشي و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، با حجم نمونه 211 نفر در ميان مردان و زنان 02 تا 21 سال کلان شهر تبريز انجام شده است. نتايج پژوهش حاکي از متفاوت بودن سبک زندگي زنان با مردان است و نشان مي دهد که مردان سبک زندگي مدرن تري را در مقايسه با زنان تجربه کرده اند. به اين ترتيب، مي توان گفت از آنجا که هويت زنان و در نتيجه، سبک زندگي آنان بيشتر در ارتباط با خانواده تعريف شده است، تمايزهاي هويتي آنان بر انتخاب سبک زندگي، مؤثر واقع شده به طوري که هرچه هويت ملّي زنان، قوي تر و هويت ديني و خانوادگي آنان داراي اهميت کمتري باشد ، تمايل آنان به سبک زندگي جديد بيشتر است. همینين ميزان استفاده از رسانه هاي داخلي، تنها با تمايل به پذيرش سبک زندگي نوين در بين زنان رابطه معناداري را نشان مي دهد و تمايل به سبک زندگي جديد در بين مردان، ارتباطي با ميزان استفاده از رسانه هاي داخلي نداشته است. سبک زندگي نوين، مصرف رسانه اي، هويت اجتماعي

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.