آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بررسی نقش رسانه در آموزش مهارت‌های کارآفرینی به جوانان استان لرستان از دیدگاه کارآفرینان و کارکنان صدا‌و‌سیمای مرکز لرستان

بررسی نقش رسانه در آموزش مهارت‌های کارآفرینی به جوانان استان لرستان از دیدگاه کارآفرینان و کارکنان صدا‌و‌سیمای مرکز لرستان

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رسانه در آموزش مهارت‌های کارآفرینی جوانان به روش توصيفي، از نوع زمینه‌یابی و همبستگی است. جامعه آماری اين پژوهش را همه کارمندان صداوسیمای مرکز لرستان و نیز کارآفرینان نمونه‌ استان لرستان تشکیل می‌دهند كه تعداد آنها در مجموع 482 نفر است. از این تعداد 210 نفر به عنوان نمونه بر اساس جدول مورگان و از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با تخصیص مناسب انتخاب شدند. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه محقق‌ساخته «نقش رسانه در آموزش مهارت‌های کارآفرینی» است. به منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش، از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است. نتايج پژوهش از نظر افراد پاسخگو مؤید این عقیده است که رسانه (رادیو و تلویزیون) در آموزش مهارت‌های کارآفرینی، نقشی معنادار و مثبت دارد؛ به عبارتی می‌توان نتیجه گرفت که رسانه‌های جمعی که نماد آنها، رادیو و تلویزیون است، نقش اساسی در آموزش مهارت‌های کارآفرینی و ترویج کارآفرینی به عنوان راهکار اساسی در هدایت جوانان به اشتغال و تولید دارند.کلید واژه:رسانه، مهارت‌های کارآفرینی، آموزش کارآفرینی، لرستان

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رسانه در آموزش مهارت‌های کارآفرینی جوانان به روش توصيفي، از نوع زمینه‌یابی و همبستگی است. جامعه آماری اين پژوهش را همه کارمندان صداوسیمای مرکز لرستان و نیز کارآفرینان نمونه‌ استان لرستان تشکیل می‌دهند كه تعداد آنها در مجموع 482 نفر است. از این تعداد 210 نفر به عنوان نمونه بر اساس جدول مورگان و از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با تخصیص مناسب انتخاب شدند. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه محقق‌ساخته «نقش رسانه در آموزش مهارت‌های کارآفرینی» است. به منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش، از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است. نتايج پژوهش از نظر افراد پاسخگو مؤید این عقیده است که رسانه (رادیو و تلویزیون) در آموزش مهارت‌های کارآفرینی، نقشی معنادار و مثبت دارد؛ به عبارتی می‌توان نتیجه گرفت که رسانه‌های جمعی که نماد آنها، رادیو و تلویزیون است، نقش اساسی در آموزش مهارت‌های کارآفرینی و ترویج کارآفرینی به عنوان راهکار اساسی در هدایت جوانان به اشتغال و تولید دارند. رسانه، مهارت‌های کارآفرینی، آموزش کارآفرینی، لرستان

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.