آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
شبکه اجتماعی فیس‌بوک و هویت شخصی مدرن دختران و زنان شهر تهران

شبکه اجتماعی فیس‌بوک و هویت شخصی مدرن دختران و زنان شهر تهران

در عصر حاضر، با ورود چشمگیر زنان و دختران به فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی، این شبکه‌ها تأثیرات فراوانی بر روی آنها گذاشته‌اند. يكي از جنبه هاي مهمي كه از شبکه‌های اجتماعی مجازی تأثير مي¬پذيرد، هويت شخصی است. به همین دلیل، هدف از مقاله حاضر، مطالعه تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر هویت شخصی مدرن دختران و زنان جوان بوده است. پژوهش حاضر به ‌صورت پيمايشي و با استفاده از روش نمونه‌گيري داوطلبانه و در دسترس و با بهره‌گيري از پرسشنامه اينترنتي و تکیه بر نظریه‌های کاشت، استفاده و رضایت‌مندی و همچنین ساخت‌یابی گیدنز صورت گرفته است. جامعه آماري پژوهش را دختران و زنان جوان کاربر فیس‌بوک شهر تهران در سال 1394 تشكيل مي‌دهند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین مدت زمان عضویت در فیس‌بوک، میزان استفاده از فیس‌بوک، نوع انگیزه و هدف کاربران در استفاده (هدفمند و غیرهدفمند) از فیس‌بوک، میزان مشارکت و فعال بودن کاربران فیس‌بوک و واقعی تلقی کردن محتوای مطالب فیس‌بوک، با هویت شخصی مدرن رابطه معنادار مثبتی وجود دارد.

کلید واژه:شبکه‌های اجتماعی مجازی، فیس‌بوک، هویت شخصی مدرن، هویت

در عصر حاضر، با ورود چشمگیر زنان و دختران به فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی، این شبکه‌ها تأثیرات فراوانی بر روی آنها گذاشته‌اند. يكي از جنبه هاي مهمي كه از شبکه‌های اجتماعی مجازی تأثير مي¬پذيرد، هويت شخصی است. به همین دلیل، هدف از مقاله حاضر، مطالعه تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر هویت شخصی مدرن دختران و زنان جوان بوده است. پژوهش حاضر به ‌صورت پيمايشي و با استفاده از روش نمونه‌گيري داوطلبانه و در دسترس و با بهره‌گيري از پرسشنامه اينترنتي و تکیه بر نظریه‌های کاشت، استفاده و رضایت‌مندی و همچنین ساخت‌یابی گیدنز صورت گرفته است. جامعه آماري پژوهش را دختران و زنان جوان کاربر فیس‌بوک شهر تهران در سال 1394 تشكيل مي‌دهند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین مدت زمان عضویت در فیس‌بوک، میزان استفاده از فیس‌بوک، نوع انگیزه و هدف کاربران در استفاده (هدفمند و غیرهدفمند) از فیس‌بوک، میزان مشارکت و فعال بودن کاربران فیس‌بوک و واقعی تلقی کردن محتوای مطالب فیس‌بوک، با هویت شخصی مدرن رابطه معنادار مثبتی وجود دارد.شبکه‌های اجتماعی مجازی، فیس‌بوک، هویت شخصی مدرن، هویت

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.