آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
ویژگیهای ارتباط از نوع ژاپنی

ویژگیهای ارتباط از نوع ژاپنی

شناخت شیوه های ارتباط جمعی در میان یک ملت نمی تواند جدای اززمینه های ارتباطهای میان فردی موجود در آن درنظر گرفته شود.

کلید واژه:

شناخت شیوه های ارتباط جمعی در میان یک ملت نمی تواند جدای اززمینه های ارتباطهای میان فردی موجود در آن درنظر گرفته شود.

711

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.