آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
اثربخشی آموزش سواد رسانه‌ای بر کاهش اضطراب اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه تبریز

اثربخشی آموزش سواد رسانه‌ای بر کاهش اضطراب اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه تبریز

پژوهش حاضر که اثر‌بخشی آموزش سواد رسانه‌ای را بر کاهش اضطراب اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه تبریز مورد بررسی قرار داده، پژوهشی نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه گواه بوده است. جامعه پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز تشکیل می‌دهند که از میان آنها 30 نفر به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمايشي (15 نفر) و كنترل


(15 نفر) انتخاب شده‌اند. ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته اضطراب اطلاعاتی به‌عنوان پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون مورد استفاده قرار گرفته و برنامه آموزشی طراحی شده به‌عنوان متغير مستقل، در 9 جلسه 2 ساعته، هفته‌ای دو جلسه اجرا شده است. در نهایت نیز داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس و در نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. در تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کواریانس تک‌متغیره و چند‌متغیری استفاده شده است. نتایج، کاهش معنادار میانگین نمرات پس‌آزمون اضطراب اطلاعاتی گروه آزمایشی را در مقایسه با نمرات گروه کنترل نشان می‌دهد. به‌طور کلی، آموزش سواد رسانه‌ای در سطح معناداری سبب کاهش اضطراب اطلاعاتی و مؤلفه‌های آن شده است؛ از این‌رو، پیشنهاد می‌شود که آموزش سواد رسانه بیش‌ازپیش مورد توجه مسئولان و سیاستگذاران آموزشی قرار گیرد.
کلید واژه:سواد، سواد رسانه‌ای، اضطراب اطلاعاتی، دانشجویان دانشگاه تبریز

پژوهش حاضر که اثر‌بخشی آموزش سواد رسانه‌ای را بر کاهش اضطراب اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه تبریز مورد بررسی قرار داده، پژوهشی نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه گواه بوده است. جامعه پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز تشکیل می‌دهند که از میان آنها 30 نفر به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمايشي (15 نفر) و كنترل (15 نفر) انتخاب شده‌اند. ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته اضطراب اطلاعاتی به‌عنوان پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون مورد استفاده قرار گرفته و برنامه آموزشی طراحی شده به‌عنوان متغير مستقل، در 9 جلسه 2 ساعته، هفته‌ای دو جلسه اجرا شده است. در نهایت نیز داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس و در نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. در تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کواریانس تک‌متغیره و چند‌متغیری استفاده شده است. نتایج، کاهش معنادار میانگین نمرات پس‌آزمون اضطراب اطلاعاتی گروه آزمایشی را در مقایسه با نمرات گروه کنترل نشان می‌دهد. به‌طور کلی، آموزش سواد رسانه‌ای در سطح معناداری سبب کاهش اضطراب اطلاعاتی و مؤلفه‌های آن شده است؛ از این‌رو، پیشنهاد می‌شود که آموزش سواد رسانه بیش‌ازپیش مورد توجه مسئولان و سیاستگذاران آموزشی قرار گیرد. سواد، سواد رسانه‌ای، اضطراب اطلاعاتی، دانشجویان دانشگاه تبریز

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.