آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
عملكرد «خود» در واقعيت مجازي

عملكرد «خود» در واقعيت مجازي

در مقاله حاضر به بررسي عملكرد «خود» (Self) در واقعيت مجازي پرداخته شده است. واقعيت مجازي كه حاصل ورود به فضاي رايانه‌اي و همچنين ارتباطات از اين طريق است، با فراهم كردن سه ويژگي: گمنام بودن،‌ نامرئي بودن و متكثر بودن، آنچه را كه در سنت روانكاوي «خود ايده‌ال» مي‌ناميم، آَشكار مي‌سازد. با اين فرض كه «خود» در فضاي مجازي كه شكل جديدي از تعاملات انساني را به ارمغان آورده است، با ارائه نقش‌هاي گوناگون كه محدود به نقش‌هاي اجتماعي نيست «خود ديگري» (alter ego) را آشكار مي‌سازد كه مي‌توان به نوعي آن را برون‌ريزي روانكاوانه دانست، در اينجا، اين عملكرد از «خود» با در نظر گرفتن رويكردهاي فرويد و لكان مورد بررسي قرار گرفته است.

کلید واژه:

در مقاله حاضر به بررسي عملكرد «خود» (Self) در واقعيت مجازي پرداخته شده است. واقعيت مجازي كه حاصل ورود به فضاي رايانه‌اي و همچنين ارتباطات از اين طريق است، با فراهم كردن سه ويژگي: گمنام بودن،‌ نامرئي بودن و متكثر بودن، آنچه را كه در سنت روانكاوي «خود ايده‌ال» مي‌ناميم، آَشكار مي‌سازد. با اين فرض كه «خود» در فضاي مجازي كه شكل جديدي از تعاملات انساني را به ارمغان آورده است، با ارائه نقش‌هاي گوناگون كه محدود به نقش‌هاي اجتماعي نيست «خود ديگري» (alter ego) را آشكار مي‌سازد كه مي‌توان به نوعي آن را برون‌ريزي روانكاوانه دانست، در اينجا، اين عملكرد از «خود» با در نظر گرفتن رويكردهاي فرويد و لكان مورد بررسي قرار گرفته است.

728

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.