آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
رابطه ميزان استفاده از رسانه‌ها (با تأکيد بر تلويزيون) و طرز فكر مخاطبان

رابطه ميزان استفاده از رسانه‌ها (با تأکيد بر تلويزيون) و طرز فكر مخاطبان

مقالة حاضر بر اساس پژوهشي که نگارنده‌گان در اواخر سال 1385 در مرکز تحقيقات صداو‌سيما انجام داده‌اند تهيه شده است.


هدف اين پژوهش، بررسي تأثير ميزان تماشاي تلويزيون بر موافقت يا مخالفت مخاطبان با ايده‌هاي مطرح شده در برنامه‌هاي (سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ورزشي و مذهبي) بوده است. از نتايج جالب پژوهش مي‌توان به اين موارد اشاره کرد:


ـ با افزايش ميزان تماشاي برنامه‌هاي ورزشي بر مخالفت بينندگان با ايده‌ها و قضاوت‌هاي مطرح شده در اين برنامه‌ها افزوده مي‌شود.


ـ با افزايش پايگاه اقتصادي و اجتماعي مخاطبان بر مخالفت آنان با ايده‌هاي اقتصادي، سياسي و مذهبي مطرح شده در برنامه‌ها افزوده مي‌شود.


داده‌هاي اين پژوهش با استفاده از روش‌هاي آماري آزمون T ، تحليل واريانس يک طرفه، همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيره تحليل شده‌اند.

کليدواژه‌ها: نگرش/ طرز فکر، تأثير رسانه‌، برجسته‌سازي، کاشت، ميزان تماشا.
کلید واژه:

مقالة حاضر بر اساس پژوهشي که نگارنده‌گان در اواخر سال 1385 در مرکز تحقيقات صداو‌سيما انجام داده‌اند تهيه شده است. هدف اين پژوهش، بررسي تأثير ميزان تماشاي تلويزيون بر موافقت يا مخالفت مخاطبان با ايده‌هاي مطرح شده در برنامه‌هاي (سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ورزشي و مذهبي) بوده است. از نتايج جالب پژوهش مي‌توان به اين موارد اشاره کرد: ـ با افزايش ميزان تماشاي برنامه‌هاي ورزشي بر مخالفت بينندگان با ايده‌ها و قضاوت‌هاي مطرح شده در اين برنامه‌ها افزوده مي‌شود. ـ با افزايش پايگاه اقتصادي و اجتماعي مخاطبان بر مخالفت آنان با ايده‌هاي اقتصادي، سياسي و مذهبي مطرح شده در برنامه‌ها افزوده مي‌شود. داده‌هاي اين پژوهش با استفاده از روش‌هاي آماري آزمون T ، تحليل واريانس يک طرفه، همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيره تحليل شده‌اند. کليدواژه‌ها: نگرش/ طرز فکر، تأثير رسانه‌، برجسته‌سازي، کاشت، ميزان تماشا.

664

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.