آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
نقش رسانه‌هاي جمعي در پيشگيري از بحران‌ها

نقش رسانه‌هاي جمعي در پيشگيري از بحران‌ها

عصر حاضر که دوران انفجار اطلاعات و شکوفايي دانش و گسترش رسانه‌هاي جمعي نام گرفته، آبستن حوادث و اتفاقات بي‌شمار است. گسترش فنّاوري، تأثير ارتباطات و به‌کارگيري انواع سيستم‌هاي هوشمند‌، فضايي بحراني را بر شرايط زيست‌محيطي جامعه جهاني حاکم ساخته است. رسانه‌ها با نقش و مسئوليت خطيري که بر عهده دارند، موظفند هر لحظه، افکار عمومي جهان را از شرايط حاکم بر دنياي پيرامون و اثرات بحران‌هاي اجتماعي ناخواسته آگاه کنند. در مقاله حاضر سعي شده است ضمن مروري بر ادبيات بحران و رسانه و استفاده از نظريه‌هاي علوم ارتباطات و اظهارنظر دانشمندان مربوط، آثار مخرب بحران بر ساير بخش‌هاي کشور مورد بررسي قرار گيرد و با ارائه مدل مفهومي و ارزيابي يک پرسشنامه، براي پيشگيري و مقابله با بحران، راهکارهايي مناسب ارائه شود. همچنين با پرداختن به علل و چرايي وجود بحران، لزوم آمادگي برخورد با شرايط بحراني مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و راهکارهاي مناسب در اين زمينه ارائه شود.

واژگان کليدي: بحران، پيشگيري از بحران، رسانه‌هاي گروهي، مديريت رسانه


کلید واژه:

عصر حاضر که دوران انفجار اطلاعات و شکوفايي دانش و گسترش رسانه‌هاي جمعي نام گرفته، آبستن حوادث و اتفاقات بي‌شمار است. گسترش فنّاوري، تأثير ارتباطات و به‌کارگيري انواع سيستم‌هاي هوشمند‌، فضايي بحراني را بر شرايط زيست‌محيطي جامعه جهاني حاکم ساخته است. رسانه‌ها با نقش و مسئوليت خطيري که بر عهده دارند، موظفند هر لحظه، افکار عمومي جهان را از شرايط حاکم بر دنياي پيرامون و اثرات بحران‌هاي اجتماعي ناخواسته آگاه کنند. در مقاله حاضر سعي شده است ضمن مروري بر ادبيات بحران و رسانه و استفاده از نظريه‌هاي علوم ارتباطات و اظهارنظر دانشمندان مربوط، آثار مخرب بحران بر ساير بخش‌هاي کشور مورد بررسي قرار گيرد و با ارائه مدل مفهومي و ارزيابي يک پرسشنامه، براي پيشگيري و مقابله با بحران، راهکارهايي مناسب ارائه شود. همچنين با پرداختن به علل و چرايي وجود بحران، لزوم آمادگي برخورد با شرايط بحراني مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و راهکارهاي مناسب در اين زمينه ارائه شود. واژگان کليدي: بحران، پيشگيري از بحران، رسانه‌هاي گروهي، مديريت رسانه

675

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.