آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
تأثیر رسانه بر رفتار انتخاباتي

تأثیر رسانه بر رفتار انتخاباتي

مقاله حاضر به نقش مهم رسانه‌ها به عنوان جزئي از ساختار سياسي، اجتماعي، فرهنگي جامعه، به مثابه مهم‌ترين پل ارتباطي براي تأثيرگذاري بر افکار عمومي‌ـ بويژه انتخابات که موضوع اصلي مقاله است‌ـ مي‌پردازد. مقاله حاضر درصدد يافتن پاسخ دو سؤال مهم است: «تأثير رسانه‌ها بر رفتار انتخاباتي، در چه سطح و به چه ميزان است؟» و «رسانه‌ها با چه شيوه‌هايي مي‌توانند بر افکار عمومي تأثيرگذار باشند؟» روش مورد استفاده، تحليل گفتمان است و نظريه‌هاي تأثير محدود رسانه‌ها، رضامندي و خشنودي از رسانه‌ها، نظريه تزريقي و ديدگاه برجسته‌سازي در کارکرد رسانه در فرايند انتخاب، مورد بررسي قرار گرفته و در پايان به تأثير تبليغات مستقيم رسانه‌اي در انتخابات ايران پس از انقلاب، اشاره شده است. همچنين در اين مقاله تأثير انواع رسانه‌ها (تلويزيون، راديو، مطبوعات، نشريات و اينترنت) و نحوه کارکرد هر يک در انتخابات و ميزان تأثير و نفوذ آنان بر افکار عمومي بررسي شده است. نتايج حاصل نشان مي‌دهد با توجه به اينکه در دوران کنوني، رسانه‌ها بخش جدايي‌ناپذير زندگي مردم شده‌اند و به عنوان يکي از دستگاه‌هاي فراگير و گسترده در دسترس همگان قرار دارند، در چگونگي شکل‌گيري رفتارهاي سياسي و انتخاباتي مؤثر و تعيين‌کننده مي‌باشند. از اين‌رو، علاوه بر توجه به کارکردهاي مثبت و سازنده آن در توسعه سياسي جوامع، بايد با تدوين راهبردها و سياستگذاري مناسب، به منظور تقويت مبادلات فرهنگ اسلامي‌ـ بومي، در تقويت و رشد رفتار انتخاباتي شهروندان گام برداشت و توسعه سياسي در رفتار انتخاباتي را به نسل‌هاي آينده منتقل کرد.

واژگان کليدي: انتخابات، تحليل گفتمان، رسانه، رفتار انتخاباتي، سياستگذاري
کلید واژه:

مقاله حاضر به نقش مهم رسانه‌ها به عنوان جزئي از ساختار سياسي، اجتماعي، فرهنگي جامعه، به مثابه مهم‌ترين پل ارتباطي براي تأثيرگذاري بر افکار عمومي‌ـ بويژه انتخابات که موضوع اصلي مقاله است‌ـ مي‌پردازد. مقاله حاضر درصدد يافتن پاسخ دو سؤال مهم است: «تأثير رسانه‌ها بر رفتار انتخاباتي، در چه سطح و به چه ميزان است؟» و «رسانه‌ها با چه شيوه‌هايي مي‌توانند بر افکار عمومي تأثيرگذار باشند؟» روش مورد استفاده، تحليل گفتمان است و نظريه‌هاي تأثير محدود رسانه‌ها، رضامندي و خشنودي از رسانه‌ها، نظريه تزريقي و ديدگاه برجسته‌سازي در کارکرد رسانه در فرايند انتخاب، مورد بررسي قرار گرفته و در پايان به تأثير تبليغات مستقيم رسانه‌اي در انتخابات ايران پس از انقلاب، اشاره شده است. همچنين در اين مقاله تأثير انواع رسانه‌ها (تلويزيون، راديو، مطبوعات، نشريات و اينترنت) و نحوه کارکرد هر يک در انتخابات و ميزان تأثير و نفوذ آنان بر افکار عمومي بررسي شده است. نتايج حاصل نشان مي‌دهد با توجه به اينکه در دوران کنوني، رسانه‌ها بخش جدايي‌ناپذير زندگي مردم شده‌اند و به عنوان يکي از دستگاه‌هاي فراگير و گسترده در دسترس همگان قرار دارند، در چگونگي شکل‌گيري رفتارهاي سياسي و انتخاباتي مؤثر و تعيين‌کننده مي‌باشند. از اين‌رو، علاوه بر توجه به کارکردهاي مثبت و سازنده آن در توسعه سياسي جوامع، بايد با تدوين راهبردها و سياستگذاري مناسب، به منظور تقويت مبادلات فرهنگ اسلامي‌ـ بومي، در تقويت و رشد رفتار انتخاباتي شهروندان گام برداشت و توسعه سياسي در رفتار انتخاباتي را به نسل‌هاي آينده منتقل کرد. واژگان کليدي: انتخابات، تحليل گفتمان، رسانه، رفتار انتخاباتي، سياستگذاري

1798

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.