آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
مروری بر اثرات رسانه‌ها بر گردشگري

مروری بر اثرات رسانه‌ها بر گردشگري

هدف اين پژوهش که به شيوه اسنادي صورت گرفته، مطالعه نقش رسانه‌ها در بازنمايي مناطق مقصد و همچنین پيوند بين گردشگري و رسانه از ديدگاه‌هاي مختلف بوده است.


در بحث توسعه چارچوب برای مطالعه گردشگري و رسانه، روزنامه‌نگاری گردشگری و مفاهيم کليدي آن شامل زمان‌بندي، قدرت و هويت و تجارب و پديدارشناسي و همچنین در بخش ديگري رویکردهای بررسی گردشگري و رسانه از دیدگاه‌هاي بازاریابی، تأثیرات رسانه‌ای، جامعه‌شناختی و فرهنگی‌ـ انتقادی مورد توجه قرار گرفته و سپس بحث فیلم‌های محرک گردشگري به عنوان جنبه‌اي از گردشگري فرهنگي معرفي و در نهایت، درباره توسعه صنعت گردشگري در ایران پیشنهادهايي ارائه شده است.

کلید واژه: بازنمایی رسانه‌ای، تصور از مقصد، رسانه، روزنامه‌‌نگاري گردشگري، گردشگري
کلید واژه:

هدف اين پژوهش که به شيوه اسنادي صورت گرفته، مطالعه نقش رسانه‌ها در بازنمايي مناطق مقصد و همچنین پيوند بين گردشگري و رسانه از ديدگاه‌هاي مختلف بوده است. در بحث توسعه چارچوب برای مطالعه گردشگري و رسانه، روزنامه‌نگاری گردشگری و مفاهيم کليدي آن شامل زمان‌بندي، قدرت و هويت و تجارب و پديدارشناسي و همچنین در بخش ديگري رویکردهای بررسی گردشگري و رسانه از دیدگاه‌هاي بازاریابی، تأثیرات رسانه‌ای، جامعه‌شناختی و فرهنگی‌ـ انتقادی مورد توجه قرار گرفته و سپس بحث فیلم‌های محرک گردشگري به عنوان جنبه‌اي از گردشگري فرهنگي معرفي و در نهایت، درباره توسعه صنعت گردشگري در ایران پیشنهادهايي ارائه شده است. کلید واژه: بازنمایی رسانه‌ای، تصور از مقصد، رسانه، روزنامه‌‌نگاري گردشگري، گردشگري

624

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.