آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بررسی مسئولیت اجتماعی سازمانی در رسانه ملی

بررسی مسئولیت اجتماعی سازمانی در رسانه ملی

رسانه ملی در کشور ما به عنوان دانشگاهی عمومی وظیفه خطیر اطلاع‌رسانی، آموزش همگانی و فرهنگ‌سازی را بر عهده دارد و در میان رسانه‌های مختلف نقشی بی بدیل ايفا مي‌کند و همچنين در توسعه پایدار جامعه سهم به سزایی دارد. رسانه ملی، ذی‌نفعان متعددی از‌جمله نظام اسلامی و حاکمیت، مخاطبان برنامه‌ها، کارمندان سازمان صدا‌و‌سیما، احزاب سیاسی و دولت دارد که لازم است الگویی مناسب براي پاسخ‌دهی متوازن به آنها فراهم شود؛ این الگو، برگرفته از مسئولیت‌های اجتماعی رسانه ملی است. در این مقاله، ضمن شناسایی ذی‌نفعان رسانه ملی و سپس رتبه‌بندی آنها بر اساس روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره، وضعیت رسانه ملی در اغناي متوازن نیازهای ذی‌نفعان بر اساس مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی سازمان سنجیده شده است و برای این مهم، از آزمون‌های آماری، آزمون فرض میانگین و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عملکرد رسانه ملی در شاخص‌های مسئولیت اجتماعی سازمان متناسب با شأن و جایگاه ذی‌نفعان صورت گرفته اما رضایت برخی گروه‌های ذی‌نفع مانند احزاب سیاسی و کارکنان ضعیف سنجیده شده است. به اين ترتيب، براي نیل به الگوی متوازن پاسخدهی به ذی‌نفعان نیاز به ارتقاي عملکرد اجتماعی رسانه ملی در این حوزه‌هاست.

کليد واژه: ذي‌نفعان، رسانه ملي، مسئوليت اجتماعي سازمان


کلید واژه:

رسانه ملی در کشور ما به عنوان دانشگاهی عمومی وظیفه خطیر اطلاع‌رسانی، آموزش همگانی و فرهنگ‌سازی را بر عهده دارد و در میان رسانه‌های مختلف نقشی بی بدیل ايفا مي‌کند و همچنين در توسعه پایدار جامعه سهم به سزایی دارد. رسانه ملی، ذی‌نفعان متعددی از‌جمله نظام اسلامی و حاکمیت، مخاطبان برنامه‌ها، کارمندان سازمان صدا‌و‌سیما، احزاب سیاسی و دولت دارد که لازم است الگویی مناسب براي پاسخ‌دهی متوازن به آنها فراهم شود؛ این الگو، برگرفته از مسئولیت‌های اجتماعی رسانه ملی است. در این مقاله، ضمن شناسایی ذی‌نفعان رسانه ملی و سپس رتبه‌بندی آنها بر اساس روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره، وضعیت رسانه ملی در اغناي متوازن نیازهای ذی‌نفعان بر اساس مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی سازمان سنجیده شده است و برای این مهم، از آزمون‌های آماری، آزمون فرض میانگین و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عملکرد رسانه ملی در شاخص‌های مسئولیت اجتماعی سازمان متناسب با شأن و جایگاه ذی‌نفعان صورت گرفته اما رضایت برخی گروه‌های ذی‌نفع مانند احزاب سیاسی و کارکنان ضعیف سنجیده شده است. به اين ترتيب، براي نیل به الگوی متوازن پاسخدهی به ذی‌نفعان نیاز به ارتقاي عملکرد اجتماعی رسانه ملی در این حوزه‌هاست. کليد واژه: ذي‌نفعان، رسانه ملي، مسئوليت اجتماعي سازمان

560

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.