آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
پیشنهاد راهبرد مطلوب جذب و تأمین تهيه‌كنندگان راديو

پیشنهاد راهبرد مطلوب جذب و تأمین تهيه‌كنندگان راديو

منابع انساني هر سازماني، از منابع راهبردي براي كسب مزيت رقابتي محسوب مي‌شوند. با توجه به اينکه تهيه‌كنندگان راديو در توليد برنامه‌هاي راديويي نقش مهمي را ايفا مي‌كنند، قابليت سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي راهبردي براي استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي فعلي و جذب بهترين‌هاي آتي در اين حرفه وجود دارد.


در این مقاله، فرایند، شغلی تهیه‌کنندگان شاغل رادیو در ایران مورد بررسی قرار گرفته و ویژگی‌ها و شاخص‌های مورد نیاز تهیه‌کنندگاني که در آینده باید جذب راديو شوند، تعریف شده است. در مقاله حاضر سعي شده است، با رویکرد نظریه زمینه¬ای و بر مبنای داده‌های حاصل از پژوهش و کدگذاری محوری، مدل پارادایمی نظام جامع جذب تهیه‌کنندگان رادیو ارائه داده شود. همچنين بر اساس مدل استراوس و كوربين، كدگذاري انتخابي، انجام و مدل پارادایمی فرایند بهینه‌سازی سیستم جذب و تأمین تهیه‌کننده رادیو پيشنهاد شده است.

کلید واژه‌ها: تهیه¬کننده رادیو، راهبرد، جذب و تأمين تهيه‌كننده راديو، مزیت رقابتیکلید واژه:

منابع انساني هر سازماني، از منابع راهبردي براي كسب مزيت رقابتي محسوب مي‌شوند. با توجه به اينکه تهيه‌كنندگان راديو در توليد برنامه‌هاي راديويي نقش مهمي را ايفا مي‌كنند، قابليت سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي راهبردي براي استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي فعلي و جذب بهترين‌هاي آتي در اين حرفه وجود دارد. در این مقاله، فرایند، شغلی تهیه‌کنندگان شاغل رادیو در ایران مورد بررسی قرار گرفته و ویژگی‌ها و شاخص‌های مورد نیاز تهیه‌کنندگاني که در آینده باید جذب راديو شوند، تعریف شده است. در مقاله حاضر سعي شده است، با رویکرد نظریه زمینه¬ای و بر مبنای داده‌های حاصل از پژوهش و کدگذاری محوری، مدل پارادایمی نظام جامع جذب تهیه‌کنندگان رادیو ارائه داده شود. همچنين بر اساس مدل استراوس و كوربين، كدگذاري انتخابي، انجام و مدل پارادایمی فرایند بهینه‌سازی سیستم جذب و تأمین تهیه‌کننده رادیو پيشنهاد شده است. کلید واژه‌ها: تهیه¬کننده رادیو، راهبرد، جذب و تأمين تهيه‌كننده راديو، مزیت رقابتی

298

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.