آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
مخاطب و قراردادهای استفاده از متن رسانه ای: مطالعه مقايسه ای فیلم و بازی های رايانه ای به مثابه دو ژانر در متون رسانه ای

مخاطب و قراردادهای استفاده از متن رسانه ای: مطالعه مقايسه ای فیلم و بازی های رايانه ای به مثابه دو ژانر در متون رسانه ای

ساختار زباني و زيبايي شناختي، از طريق رمز ها و قراردادهاي توليد متن رسانه اي، قراردادهاي


و » فرا هم نهاد کيفي « استفاده از متن رسانه اي را خلق مي کنند. مقاله حاضر با استفاده از روش


مرور ادبيات نظري مربوط به روايت شناسي و نشانه شناسي در مطالعات فيلم و بازي هاي


رايانه اي، اثرات مداخله يادگيري قراردادهاي استفاده از بازي هاي رايانه اي را بر پذيرش


قراردادهاي استفاده از فيلم )برنامه نمايشي تلويزيوني(، به مثابه دو ژانر در متون رسانه اي، مورد


بررسي قرار مي دهد. براي اين منظور، ساختارهاي زباني و زيبايي شناختي فيلم و بازي رايانه اي


مورد مطالعه مقايسه اي قرار گرفته است. نتايج پژوهش نشان داد که اين ساختار ها در بازي هاي


افزايش و در » تصرف در متن « و » مواجهه با متن « رايانه اي، اختيارات کاربران را در سطوح


کاهش مي دهند در حالي که فيلم ها، معکوس اين وضعيت را در ارتباط با » تفسير متن « سطح


مخاطبان خود به وجود مي آورند .
کلید واژه:بازي هاي رايانه اي، فيلم، متن، مخاطب/ کاربر، قراردادهاي استفاده از متن

ساختار زباني و زيبايي شناختي، از طريق رمز ها و قراردادهاي توليد متن رسانه اي، قراردادهاي و » فرا هم نهاد کيفي « استفاده از متن رسانه اي را خلق مي کنند. مقاله حاضر با استفاده از روش مرور ادبيات نظري مربوط به روايت شناسي و نشانه شناسي در مطالعات فيلم و بازي هاي رايانه اي، اثرات مداخله يادگيري قراردادهاي استفاده از بازي هاي رايانه اي را بر پذيرش قراردادهاي استفاده از فيلم )برنامه نمايشي تلويزيوني(، به مثابه دو ژانر در متون رسانه اي، مورد بررسي قرار مي دهد. براي اين منظور، ساختارهاي زباني و زيبايي شناختي فيلم و بازي رايانه اي مورد مطالعه مقايسه اي قرار گرفته است. نتايج پژوهش نشان داد که اين ساختار ها در بازي هاي افزايش و در » تصرف در متن « و » مواجهه با متن « رايانه اي، اختيارات کاربران را در سطوح کاهش مي دهند در حالي که فيلم ها، معکوس اين وضعيت را در ارتباط با » تفسير متن « سطح مخاطبان خود به وجود مي آورند . بازي هاي رايانه اي، فيلم، متن، مخاطب/ کاربر، قراردادهاي استفاده از متن

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.