آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بررسي نقش شبکه‌هاي فارسي‌زبان ماهواره‌ای بر فرهنگ سياسي جوانان (مطالعه موردي: جوانان مناطق 1 تا 5 شهر تهران)

بررسي نقش شبکه‌هاي فارسي‌زبان ماهواره‌ای بر فرهنگ سياسي جوانان (مطالعه موردي: جوانان مناطق 1 تا 5 شهر تهران)

هدف مقاله حاضر، بررسی نقش شبکه‌های فارسی‌زبان ماهواره‌ای بر فرهنگ سیاسی جوانان شهر تهران بوده است. این مطالعه به روش پژوهش پیمایشی، با جمعیت نمونه 417 نفری از جوانان مناطق 1 تا 5 شهر تهران و در اردیبهشت سال 1394 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، بين تماشاي شبکه‌هاي ماهواره‌اي فارسي‌زبان و فرهنگ سياسي جوانان همبستگي معکوس وجود دارد؛ به بيان ديگر، جواناني که شبکه‌هاي ماهواره‌اي فارسي‌زبان را تماشا مي‌کنند، فرهنگ سياسي منفعلانه‌ای دارند. همچنین با افزايش تماشاي شبکه‌هاي ماهواره‌اي فارسي‌زبان از ميزان اعتماد سياسي جوانان (اعتماد به نهادهاي مختلف جامعه) کاسته مي‌شود.


باز شدن فضای نقد و بررسی عملکرد قوای سه‌گانه و سایر نهادهای دولتی در رسانه ملی به منظور تعامل با مردم و مسئولان، یکی از گام‌هایی اساسي است که می‌تواند در راه مقابله با برنامه‌های خبری شبکه‌هاي ماهواره‌اي فارسي‌زبان برداشته شود.
کلید واژه:فرهنگ سياسي، مشارکت سياسي، اعتماد سياسي، آگاهي سياسي، شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان، جوانان

هدف مقاله حاضر، بررسی نقش شبکه‌های فارسی‌زبان ماهواره‌ای بر فرهنگ سیاسی جوانان شهر تهران بوده است. این مطالعه به روش پژوهش پیمایشی، با جمعیت نمونه 417 نفری از جوانان مناطق 1 تا 5 شهر تهران و در اردیبهشت سال 1394 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، بين تماشاي شبکه‌هاي ماهواره‌اي فارسي‌زبان و فرهنگ سياسي جوانان همبستگي معکوس وجود دارد؛ به بيان ديگر، جواناني که شبکه‌هاي ماهواره‌اي فارسي‌زبان را تماشا مي‌کنند، فرهنگ سياسي منفعلانه‌ای دارند. همچنین با افزايش تماشاي شبکه‌هاي ماهواره‌اي فارسي‌زبان از ميزان اعتماد سياسي جوانان (اعتماد به نهادهاي مختلف جامعه) کاسته مي‌شود. باز شدن فضای نقد و بررسی عملکرد قوای سه‌گانه و سایر نهادهای دولتی در رسانه ملی به منظور تعامل با مردم و مسئولان، یکی از گام‌هایی اساسي است که می‌تواند در راه مقابله با برنامه‌های خبری شبکه‌هاي ماهواره‌اي فارسي‌زبان برداشته شود. فرهنگ سياسي، مشارکت سياسي، اعتماد سياسي، آگاهي سياسي، شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان، جوانان

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.