آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
آسیب‌های ناشی از عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در میان نوجوانان و جوانان شهر اردبیل

آسیب‌های ناشی از عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در میان نوجوانان و جوانان شهر اردبیل

رشد روزافزون شبکه‌های اجتماعی و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آنها، مطالعه در خصوص این رسانه‌ها را حایز اهمیت و ضرورت کرده است، بر این اساس هدف از پژوهش حاضر، بررسی آسیب‌های ناشی از عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در میان نوجوانان و جوانان شهر اردبیل بوده است. جامعه آماری پژوهش را نوجوانان و جوانان 15 تا 30 ساله اردبیل تشکیل می‌دهند که از میان آنها 380 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده و با روش پیمایشی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین میزان عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی با افت تحصیلی، اعتياد اينترنتي، بحران هویت، به خطر افتادن سلامت جسمي، گوشه‌گیری و نداشتن تمركز، همبستگی مستقیم وجود دارد به این معنا که هر اندازه میزان عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بیشتر باشد، این عوارض افزایش بیشتری می‌یابد. همچنین بین میزان عضویت و فعالیت نوجوانان و جوانان در شبکه‌های اجتماعی با عواطف خانوادگی و ارتباطات واقعی کاربران همبستگی معکوس وجود دارد؛ به این معنا که هر‌چه میزان عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بیشتر باشد، میزان عواطف خانوادگی و ارتباطات واقعی آنان کمتر خواهد شد.

کلید واژه:شبکه‌های اجتماعی، آسیب‌شناسی، نوجوانان و جوانان، عضویت و فعالیت، اردبیل

رشد روزافزون شبکه‌های اجتماعی و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آنها، مطالعه در خصوص این رسانه‌ها را حایز اهمیت و ضرورت کرده است، بر این اساس هدف از پژوهش حاضر، بررسی آسیب‌های ناشی از عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در میان نوجوانان و جوانان شهر اردبیل بوده است. جامعه آماری پژوهش را نوجوانان و جوانان 15 تا 30 ساله اردبیل تشکیل می‌دهند که از میان آنها 380 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده و با روش پیمایشی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین میزان عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی با افت تحصیلی، اعتياد اينترنتي، بحران هویت، به خطر افتادن سلامت جسمي، گوشه‌گیری و نداشتن تمركز، همبستگی مستقیم وجود دارد به این معنا که هر اندازه میزان عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بیشتر باشد، این عوارض افزایش بیشتری می‌یابد. همچنین بین میزان عضویت و فعالیت نوجوانان و جوانان در شبکه‌های اجتماعی با عواطف خانوادگی و ارتباطات واقعی کاربران همبستگی معکوس وجود دارد؛ به این معنا که هر‌چه میزان عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بیشتر باشد، میزان عواطف خانوادگی و ارتباطات واقعی آنان کمتر خواهد شد.شبکه‌های اجتماعی، آسیب‌شناسی، نوجوانان و جوانان، عضویت و فعالیت، اردبیل

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.