آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
شناسایی عوامل بازدارنده توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران

شناسایی عوامل بازدارنده توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی مؤلفه‌های بازدارنده توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران بوده که با رویکرد اکتشافی به‌صورت کیفی انجام گرفته است. جامعه آماری مورد نظر را کارشناسان و فعالان در حوزه ورزش همگانی، رسانه ورزشی، مسئولان ورزش کشور و استادان دانشگاهی ورزش که از سابقه فعالیت در حوزه رسانه برخوردارند، تشکیل می‌دهند که با روش نمونه¬گیری گلوله برفی انتخاب شده‌اند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه بوده که پس از انجام چهاردهمین مصاحبه به اشباع نظری رسید و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده کرده است. یافته‌های پژوهش شامل 15 مؤلفه در شاخه ساختاری، 9 مؤلفه در شاخه زمینه‌ای و 7 مؤلفه در شاخه محتوایی بوده است که درمجموع به 31 مؤلفه می‌رسد. مسئولان می‌توانند با توجه به نتایج پژوهش‌هایی از این دست، در راه اعتلا و گسترش ورزش همگانی گام‌های مثبت و بلندتری بردارند.

کلید واژه:فرهنگ، سیمای جمهوری اسلامی ایران، ورزش همگانی، تلویزیون

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی مؤلفه‌های بازدارنده توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران بوده که با رویکرد اکتشافی به‌صورت کیفی انجام گرفته است. جامعه آماری مورد نظر را کارشناسان و فعالان در حوزه ورزش همگانی، رسانه ورزشی، مسئولان ورزش کشور و استادان دانشگاهی ورزش که از سابقه فعالیت در حوزه رسانه برخوردارند، تشکیل می‌دهند که با روش نمونه¬گیری گلوله برفی انتخاب شده‌اند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه بوده که پس از انجام چهاردهمین مصاحبه به اشباع نظری رسید و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده کرده است. یافته‌های پژوهش شامل 15 مؤلفه در شاخه ساختاری، 9 مؤلفه در شاخه زمینه‌ای و 7 مؤلفه در شاخه محتوایی بوده است که درمجموع به 31 مؤلفه می‌رسد. مسئولان می‌توانند با توجه به نتایج پژوهش‌هایی از این دست، در راه اعتلا و گسترش ورزش همگانی گام‌های مثبت و بلندتری بردارند.فرهنگ، سیمای جمهوری اسلامی ایران، ورزش همگانی، تلویزیون

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.