آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
اثربخشی آموزش سواد رسانه‌ای بر دانش‌آموزان در شهر کرمان

اثربخشی آموزش سواد رسانه‌ای بر دانش‌آموزان در شهر کرمان

برای زیستن در جهان کنونی به سواد رسانه‌ای نیاز داریم. با توجه به اهمیت سواد رسانه‌ای، کشورهای مختلف، آموزش‌های لازم را از مدارس آغاز کرده‌اند. بر این اساس، در پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش سواد رسانه‌ای بر دانش‌آموزان شهر کرمان بررسی شده است. پژوهش به روش شبه‌آزمایشی و با نمونه‌گیری خوشه‌ای و انتخاب گروه‌های آزمایش و کنترل، هر کدام شامل 120 دانش‌آموز پسر دبیرستانی در شهر کرمان انجام گرفت و دوره آموزشی برای گروه آزمایش طی یک‌ترم به اجرا درآمد.


براساس نتایج، میانگین نمره کلی سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان در هر دو گروه آزمایشی و کنترل، در پیش‌آزمون 2/2 از 5 بوده که در سطح «ضعیف» قرار داشت. با اجرای دوره آموزش، میانگین نمره سواد رسانه‌ای، دانش‌آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، با 99درصد اطمینان افزایش یافت و به 65/3، یعنی سطح «خوب» رسید. میانگین نمره دانش‌آموزان گروه آزمایش درتوانایی‌های سواد رسانه‌ای یعنی، توانایی استفاده از رسانه، تجزیه‌و‌تحلیل، تولید و ارسال پیام‌های رسانه‌ای و تفکر انتقادی نیز پس از اجرای دوره آزمایشی به‌طور معناداری افزایش یافت. از این رو می‌توان گفت که آموزش سواد رسانه‌ای بر میزان و سطح توانایی‌های مرتبط با سواد رسانه‌ای در دانش‌آموزان مؤثر است و توسعه آن در مدارس ضرورت دارد.
کلید واژه:آموزش سواد رسانه‌ای، سواد رسانه‌ای، دانش‌آموزان مقطع متوسطه، تجزیه‌وتحلیل پیام‌های رسانه‌ای، تفکر انتقادی، شهر کرمان

برای زیستن در جهان کنونی به سواد رسانه‌ای نیاز داریم. با توجه به اهمیت سواد رسانه‌ای، کشورهای مختلف، آموزش‌های لازم را از مدارس آغاز کرده‌اند. بر این اساس، در پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش سواد رسانه‌ای بر دانش‌آموزان شهر کرمان بررسی شده است. پژوهش به روش شبه‌آزمایشی و با نمونه‌گیری خوشه‌ای و انتخاب گروه‌های آزمایش و کنترل، هر کدام شامل 120 دانش‌آموز پسر دبیرستانی در شهر کرمان انجام گرفت و دوره آموزشی برای گروه آزمایش طی یک‌ترم به اجرا درآمد. براساس نتایج، میانگین نمره کلی سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان در هر دو گروه آزمایشی و کنترل، در پیش‌آزمون 2/2 از 5 بوده که در سطح «ضعیف» قرار داشت. با اجرای دوره آموزش، میانگین نمره سواد رسانه‌ای، دانش‌آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، با 99درصد اطمینان افزایش یافت و به 65/3، یعنی سطح «خوب» رسید. میانگین نمره دانش‌آموزان گروه آزمایش درتوانایی‌های سواد رسانه‌ای یعنی، توانایی استفاده از رسانه، تجزیه‌و‌تحلیل، تولید و ارسال پیام‌های رسانه‌ای و تفکر انتقادی نیز پس از اجرای دوره آزمایشی به‌طور معناداری افزایش یافت. از این رو می‌توان گفت که آموزش سواد رسانه‌ای بر میزان و سطح توانایی‌های مرتبط با سواد رسانه‌ای در دانش‌آموزان مؤثر است و توسعه آن در مدارس ضرورت دارد. آموزش سواد رسانه‌ای، سواد رسانه‌ای، دانش‌آموزان مقطع متوسطه، تجزیه‌وتحلیل پیام‌های رسانه‌ای، تفکر انتقادی، شهر کرمان

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.