آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
تدوین روش برآورد تابع تقاضای شبکه های اجتماعی با رویکرد غیرخطی

تدوین روش برآورد تابع تقاضای شبکه های اجتماعی با رویکرد غیرخطی

در پژوهش حاضر سعی شده است با بررسی دقیق پژوهش‌هاي انجام شده در خصوص تابع تقاضا، روشی برای استخراج توابع تقاضای ارتباطات میان فردی در شبکه های اجتماعی ارائه شود تا با مدل‌سازی ریاضی دقیق، امکان مطالعه رفتار کاربران در فضای مجازی و مدیریت آسیبهای احتمالی فراهم آید. بر این اساس، واحد تحليل در اين مطالعه، کاربران شبکه های اجتماعی در نظر گرفته شده است. پس از مدل‌سازی روش استخراج تابع تقاضا در محیط فعالیت رسانه های اجتماعی، به منظور بررسی امکان اجرای روش پیشنهادی در فضای واقعی، اطلاعات مربوط به 621 نفر از کاربران شبکه‌های اجتماعی جمع آوری شد و بعد از بررسی اولیه 120 نفر انتخاب شدند. همچنین اطلاعات لازم برای اجرای مدل پیشنهادی براساس پرسشنامه محقق‌ساخته (با ضریب CVR و اسپیرمن قابل قبول) جمعآوری شد. روش استخراج توابع تقاضا، رگرسیون غیرخطی لگاریتمی و الگوریتم جستجوی غیرخطی تک بعدی بوده است. یافته ها نشان داد که با ترکیب این دو روش آماری و ریاضی، میتوان توابع تقاضا را برای شبکه های اجتماعی و ارتباطات رودررو استخراج کرد.

کلید واژه:تابع تقاضای شبکه های اجتماعی، ارتباطات میان فردی، رگرسیون غیرخطی لگاریتمی، الگوریتم جستجوی غیرخطی تک بعدی، اقتصاد رسانه

در پژوهش حاضر سعی شده است با بررسی دقیق پژوهش‌هاي انجام شده در خصوص تابع تقاضا، روشی برای استخراج توابع تقاضای ارتباطات میان فردی در شبکه های اجتماعی ارائه شود تا با مدل‌سازی ریاضی دقیق، امکان مطالعه رفتار کاربران در فضای مجازی و مدیریت آسیبهای احتمالی فراهم آید. بر این اساس، واحد تحليل در اين مطالعه، کاربران شبکه های اجتماعی در نظر گرفته شده است. پس از مدل‌سازی روش استخراج تابع تقاضا در محیط فعالیت رسانه های اجتماعی، به منظور بررسی امکان اجرای روش پیشنهادی در فضای واقعی، اطلاعات مربوط به 621 نفر از کاربران شبکه‌های اجتماعی جمع آوری شد و بعد از بررسی اولیه 120 نفر انتخاب شدند. همچنین اطلاعات لازم برای اجرای مدل پیشنهادی براساس پرسشنامه محقق‌ساخته (با ضریب CVR و اسپیرمن قابل قبول) جمعآوری شد. روش استخراج توابع تقاضا، رگرسیون غیرخطی لگاریتمی و الگوریتم جستجوی غیرخطی تک بعدی بوده است. یافته ها نشان داد که با ترکیب این دو روش آماری و ریاضی، میتوان توابع تقاضا را برای شبکه های اجتماعی و ارتباطات رودررو استخراج کرد.تابع تقاضای شبکه های اجتماعی، ارتباطات میان فردی، رگرسیون غیرخطی لگاریتمی، الگوریتم جستجوی غیرخطی تک بعدی، اقتصاد رسانه

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.