آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
برآوردی پساطبقه‌ای برای میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم

برآوردی پساطبقه‌ای برای میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم

ارائه برآوردی دقیق از میزان مشارکت مردم در انتخابات و برآورد میزان آرای نامزدهای انتخابات همواره مورد توجه افراد، احزاب، جنا‌ح‌ها، گروه‌ها و نهادهای سیاسی و اجتماعی کشور بوده است. ازاین‌رو با ارائه راهکاری برای بی‌پاسخی واحدهای جامعه آماری و طبقه‌بندی پسین در نمونه‌گیری، می‌توان نتایج بهتری برای برآورد میزان مشارکت و آرای نامزدها نسبت به سایر طرح‌های نمونه‌گیری احتمالی ارائه داد. اثرات طرح نمونه‌گیری و طبقه‌بندی پسین بر آماره‌های تحلیلی، منجر به برآوردهایی دقیق با استفاده از میانگین‌های نمونه‌ای شد که پیش از این از اساس در تحلیل‌های عملی داده‌های نظرسنجی‌های انتخابات نادیده گرفته می‌شد.

کلید واژه:طرح نمونه‌گیری، طبقه‌بندی پسین، بی‌پاسخی، تخصیص متناسب با حجم، میانگین‌های نمونه‌ای

ارائه برآوردی دقیق از میزان مشارکت مردم در انتخابات و برآورد میزان آرای نامزدهای انتخابات همواره مورد توجه افراد، احزاب، جنا‌ح‌ها، گروه‌ها و نهادهای سیاسی و اجتماعی کشور بوده است. ازاین‌رو با ارائه راهکاری برای بی‌پاسخی واحدهای جامعه آماری و طبقه‌بندی پسین در نمونه‌گیری، می‌توان نتایج بهتری برای برآورد میزان مشارکت و آرای نامزدها نسبت به سایر طرح‌های نمونه‌گیری احتمالی ارائه داد. اثرات طرح نمونه‌گیری و طبقه‌بندی پسین بر آماره‌های تحلیلی، منجر به برآوردهایی دقیق با استفاده از میانگین‌های نمونه‌ای شد که پیش از این از اساس در تحلیل‌های عملی داده‌های نظرسنجی‌های انتخابات نادیده گرفته می‌شد. طرح نمونه‌گیری، طبقه‌بندی پسین، بی‌پاسخی، تخصیص متناسب با حجم، میانگین‌های نمونه‌ای

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.