آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
نگاهي روش‌شناختي به پيمايش‌هاي اينترنتي

نگاهي روش‌شناختي به پيمايش‌هاي اينترنتي

اين مقاله، برگرفته از پژوهشي به همين نام است كه نگارنده در سال 1385، در مركز تحقيقات صداوسيما، به روش فراتحليل انجام داده است.


نويسنده طي اين پژوهش، به بررسي مقايسه‌اي چهار نظرسنجي دربارة برنامه‌هاي تلويزيوني (اخبار 30/20، اخبار 60 ثانيه، مجموعة نقطه‌چين و مجموعه‌هاي دي‌ماه 1383) پرداخته است كه به دو روش اينترنتي و مراجعة حضوري انجام شده بودند.


وي اين چهار نظرسنجي را با متغيرهايي از قبيل تعداد پاسخگويان، توزيع جنسيتي، ميانگين سني، وضعيت تحصيلي، محل سكونت، نوع فعاليت و الگوي مصرف رسانه‌اي پاسخگويان، همچنين تعداد موارد بي‌پاسخ در دو نوع نظرسنجي، با يكديگر مقايسه كرده و به نتايج جالب‌توجهي دست يافته است.
کلید واژه:

اين مقاله، برگرفته از پژوهشي به همين نام است كه نگارنده در سال 1385، در مركز تحقيقات صداوسيما، به روش فراتحليل انجام داده است. نويسنده طي اين پژوهش، به بررسي مقايسه‌اي چهار نظرسنجي دربارة برنامه‌هاي تلويزيوني (اخبار 30/20، اخبار 60 ثانيه، مجموعة نقطه‌چين و مجموعه‌هاي دي‌ماه 1383) پرداخته است كه به دو روش اينترنتي و مراجعة حضوري انجام شده بودند. وي اين چهار نظرسنجي را با متغيرهايي از قبيل تعداد پاسخگويان، توزيع جنسيتي، ميانگين سني، وضعيت تحصيلي، محل سكونت، نوع فعاليت و الگوي مصرف رسانه‌اي پاسخگويان، همچنين تعداد موارد بي‌پاسخ در دو نوع نظرسنجي، با يكديگر مقايسه كرده و به نتايج جالب‌توجهي دست يافته است.

716

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.